بازیافت

بازیافت

کاغذ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

بازیافت کاغذ

 

Flashback : Paper is a thin, flat sheet usually made from plant fiber. It was probably invented around 105 in China, where it was made from a mixture of bark and hemp. The Moors introduced the papermaking process into Spain in 1150. فلاش بک : مقاله فیبر نازک صاف ، گیاه معمولا از ورق ساخته شده است. این مخلوط بود ، احتمالا در حدود 105 اختراع در چین ، از جایی که از آن ساخته شده بود پوست و شاهدانه. 1150 معرفی گیاه papermaking روند به اسپانیا در ایران. By the 15th century, when printing was developed in Europe, paper mills had spread throughout the continent. در قرن 15 ، به هنگام چاپ در اروپا توسعه یافته بود ، کارخانه های تولید کاغذ قاره به حال گسترش در سراسر. The basic papermaking process exploits the ability of plant cell fibers to bond together (H-bonding) when a pulp made from the fibers is spread on a screen and dried. روند papermaking سوء استفاده اساسی از الیاف توانایی سلول گیاه به پیوند با یکدیگر (خ - باند) که تفاله فیبرهای ساخته شده از روی صفحه نمایش است که در گسترش و خشک می شوند.
Today, paper is made principally from wood pulp combined with pulps from recycled paper (for finer grades of paper, with fibres from cotton rags). امروز ، کاغذ پالپ ساخته شده است عمدتا از چوب همراه با pulps از (کاغذ بازیافت شده برای نمرات ظریف کاغذ با الیاف پنبه را از ژنده پوش). While paper is a product derived from renewable resources, its manufacture can have a harmful effect on the environment. در حالی که کاغذ محصول مشتق شده از منابع تجدید پذیر ، ساخت آن می تواند محیط زیست مضر بر. On the one side, forestry management in the US, Canada include large-scale clear-cut logging. در سمت 1 ، مدیریت جنگل در ایالات متحده ، کانادا شامل مقیاس بزرگ روشن ثبت. Even more unsustainable is aerial herbicide/pesticide spraying to reduce wood-losses due to endofauna or mycelia; this has widespread impacts on flora, fauna and groundwater. حتی بیشتر علف کش هوایی ناپایدار است / آفت کش سمپاشی به منظور کاهش خسارات ناشی از چوب به endofauna یا mycelia ؛ این صفحه تا به اثرات گسترده در گیاهان ، جانوران و آبهای زیرزمینی. Often, such monocultural forest practices lead to forest devoid of natural life. On the other hand, pulp and paper production processes create some of the most toxic effluents that any industry can produce - especially if they still bleach pulp with bleaching agents other than ozone. اغلب ، چنین شیوه جنگل monocultural منجر به جنگل خالی از زندگی طبیعی است. از طرف دیگر ، خمیر کاغذ و تولید کاغذ فرآیندهای ایجاد برخی از پساب سمی ترین آن است که هر صنعت را می توان تولید -- به خصوص اگر آن ها هنوز پالپ سفید سفید کننده با عوامل دیگر از ازن می باشند.
Nowadays, paper manufacturers respond to these environmental challenges by introducing sustainable timber harvesting practices (eg plantation timber) and by implementing pollution controls during the manufacturing process. امروزه ، تولید کنندگان کاغذ فرآیند پاسخ به این چالش زیست محیطی پایدار معرفی شده توسط چوب برداشت اعمال (مزرعه به عنوان مثال چوب) و اجرای کنترل آلودگی در طول ساخت.
Compared with producing a ton of paper from virgin wood pulp, the production of one ton of paper from discarded "waste" paper uses half as much energy and half as much water. در مقایسه با تولید یک تن کاغذ از خمیر چوب دست نخورده ، تولید 1 تن کاغذ دور ریخته از "زباله" کاغذ استفاده می کند به عنوان نیمی از انرژی بسیار و نیم به عنوان آب بسیار. It results in 74% less air pollution and 35% less water pollution, saves 15% average size pulp trees, and reduces solid waste going to landfills. این آلودگی هوا منجر به 74 ٪ کمتر آلودگی آب و 35 ٪ کمتر ، صرفه جویی به طور متوسط ٪ 15 پالپ اندازه درختان ، کاهش می دهد و مواد زائد جامد رفتن به محل های دفن زباله.
Recycled paper can be easily incorporated into a closed recycling loop. کاغذ بازیافتی را می توان به راحتی به داخل حلقه بازیافت بسته گنجانیده شده است. Both consumer and producer should keep in mind that paper that left the paper mill, and gone through a printing process, is still a raw material of supreme quality. هر دو مصرف کننده و تولید کننده باید با کیفیت به خاطر داشته باشید که مقاله که در سمت چپ کاغذ آسیاب ، و رفته را از طریق فرایند چاپ ، هنوز خام مواد عالی. Furthermore, the removal of paper from the solid waste fraction lowers the total organic carbon content of the remaining solid waste fraction. علاوه بر این ، حذف کاغذ از کسر مواد زائد جامد را کاهش می دهد کل کربن آلی از زباله های جامد کسر باقی مانده. The lowered gas-building potential results in chemically less reactive landfills. کاهش گاز ساختمان نتایج بالقوه در محل های دفن زباله کمتر واکنش شیمیایی.
Currently, household paper in Austria is collected directly from containers stationed in front of each block. Newspaper, wrapping paper, shredded documents, and cartonages are thus easily incorporated into the recycling system. در حال حاضر ، کاغذ خانوار در اتریش است cartonages جمع آوری شده را مستقیما از ظروف مستقر در جلوی هر یک را مسدود کند. روزنامه ها ، پوشش کاغذ رندهشده ، اسناد ، و بنابراین به راحتی سیستم گنجانیده بازیافت به.

Collection : Across Austria, periodic pick-up services gather collected paper and deliver it to one of the major paper mills. مجموعه : در سراسر اتریش ، دوره ای را انتخاب تا ارائه خدمات جمع آوری ، جمع آوری کاغذ و تحویل آن به یکی از کارخانه های تولید کاغذ بزرگ. Having visited the paper mill in Steyrermuehl, it will be the major reference point for the recycling steps referred throughout this page. پس از بازدید کارخانه کاغذ در Steyrermuehl ، از آن خواهد شد نقطه مرجع اصلی برای مراحل بازیافت مراجعه در سراسر این صفحه.

Household paper is of course quite heterogeneous in composition; thus, cannot be considered of the same high quality (purity) than office papers collected separately by many businesses. Household paper in average contains a fraction of 12-18% of non-useable ingredients. مقاله خانگی البته کاملا ناهمگون در ترکیب ، بنابراین ، می تواند در مقاله به طور متوسط نمی شود از همان در نظر گرفته با کیفیت بالا () خلوص به طور جداگانه از دفتر مجموعه ای از مقالات توسط بسیاری از شرکت های تجاری. خانوار شامل کسری از 12-18 درصد از مواد غیر قابل استفاده :. Indeed, plastic bondage, promotional extras sealed into plastics, or any additional inlay in form of a non-cellulose material (CD-Roms, syringes, blades, etc.) do lower its recycling potential and under extreme conditions must be disposed off separately. در واقع ، اسارت پلاستیک ، شرایط اضافی تبلیغاتی مهر و موم شده به پلاستیک و یا دیگر هیچ چیز زرنشان به صورت غیر سلولز ماده (سی دی رام ، سرنگ ، تیغه ، و غیره) انجام بازیافت خود را پایین تر پتانسیل ها و زیر شدید باید متمایل کردن به صورت جداگانه. Office paper, on the other hand, is very homogenous, hence, can be directly incorporated into the paper making process with less precaution. کاغذ دفتر ، در سوی دیگر ، بسیار همگن ، از این رو ، می توان به طور مستقیم احتیاط جا به کاغذ سازی فرآیند با کمتر.

Recycled office paper دفتر کاغذ بازیافتی

Preselection : While household paper is primarily used for lower class ingredients, it is reprocessed to obtain packaging or wrapping paper. Preselection : در حالی که کاغذ خانواده در درجه اول مواد مورد استفاده برای طبقه پایین تر ، آن است reprocessed برای به دست آوردن و یا لفاف بسته بندی کاغذ. Office paper on the other hand is a pure raw material and therefore utilized to produce high quality paper products. کاغذ دفتر از سوی دیگر محصولات خالص است مواد خام و در نتیجه مورد استفاده را به کاغذ با کیفیت بالا تولید کند. According to the final product, recycled paper can be added in varying percentage levels to the prime material without lowering its qualitative properties. با توجه به محصول نهایی ، کاغذ بازیافت شده را می توان خواص اضافه شده در درصد سطوح مختلف به مواد اولیه بدون کاهش کیفی آن. Before doing so, the recycled material requires manual screening to guarantee that any of the disturbing materials mentioned above, do not interfere with the papers' final properties. قبل از انجام این کار ، مواد بازیافت شده نیاز به غربالگری کتابچه راهنمای کاربر را تضمین می کنند که هر یک از مواد مزاحم در بالا ذکر شد ، آیا خواص نهایی نمی مقالات با دخالت داشته باشد. Thus, both mechanical and manual preselection is required to make sure that the material fed into the complex process is kept at a preset qualitative level. بنابراین ، هر دو مکانیکی و کتابچه راهنمای کاربر preselection موظف است اطمینان حاصل کنید که روند تغذیه مواد به داخل مجموعه است از پیش تعیین شده در سطح نگه داشته کیفی.
Þ For processing of non-reusable contents, refer to the plastic -, metal -, and residual waste section. þ برای پردازش ، قابل استفاده مجدد مطالب بدون مراجعه به پلاستیک -- ، فلز -- ، و باقی مانده بخش زباله.

Manual preselectron کتابچه راهنمای preselectron

Processing : Once the paper has passed pre-selection, the material fed into the paper making process is soaked in water until the cellulose fibers become loose. پردازش : هنگامی که مقاله را گذرانده است قبل از انتخاب ، مواد تغذیه به مقاله فرایند ساخت شل خیسانده شده در آب تا زمانی که سلولز الیاف تبدیل شده است. Flotation removes any metallic and other constituents (stapler clamps, etc.), while bleaching (de-inking) yields the required pulp. فلوتاسیون حذف هر گونه و سایر اجزای فلزی (گیره ماشین عدل بندی ، و غیره) ، در حالی که سفید (د - inking) بازده خمیر کاغذ مورد نیاز است.
In general, newsprint paper contains about 50% recycled paper while the remaining other half originates from virgin timber. به طور کلی ، کاغذهای روزنامه حاوی حدود 50 درصد کاغذ بازیافت شده در حالی که نیم دیگر باقی مانده سرچشمه از چوب دست نخورده. According to the final requirements, the content of recycled material can be increased as required to almost 100%. با توجه به شرایط نهایی ، محتوا از مواد بازیافت شده می توان به عنوان افزایش مورد نیاز برای تقریبا ٪ 100.

Deinking process Deinking روند

Similarly, raw materials like tree trunks and wood chips undergo a different preparative process. به طور مشابه ، مواد خام مانند تنه درخت و خرده چوب تحت پستایی روند متفاوت است. For newsprint, tissue, and other inexpensive papers, woodchips or recycled papers are used. برای newsprint ، بافت ، و دیگر مقالات ارزان ، woodchips یا مقالات بازیافت استفاده شده است. Here, wood chips are grinded in a separate TMP-process (thermo-mechanical pulp) before mixing with recycled paper and bleaching can take place. در اینجا ، خرده چوب ها در محل grinded جداگانه TMP - فرایند (ترمو ، مکانیکی پالپ) قبل از اختلاط با بازیافت کاغذ و سفید را می توانیم.
High quality paper requires primarily virgin wood material. کاغذ با کیفیت بالا نیاز به مواد عمدتا چوب دست نخورده. The trunks are cut into pieces of preset length, de-barked, shredded (grinder using a steel/stone surface structure), and floated with water. تنه چرخ ها قطع را به قطعات از پیش تعیین شده از طول ، د - barked ، رندهشده (با استفاده از فولاد / سنگ ساختار سطح) و شناور را با آب. Finally, to remove both the ligneous brownish color, the soaked material is exposed to the bleaching agent - this process destroys the colligative properties of lignin. در نهایت ، برای حذف هر دو رنگ قهوه ligneous ، مواد خیس است عامل در معرض سفید به -- این فرایند نابود خواص colligative از lignin.

Virgin wood and wood chips from wood plantations ویرجین چوب و خرده چوب از مزارع چوب

Chemical pulp is made by boiling a mixture of wood chips using either soda, sulfite, or sulfate. پالپ سولفات شیمیایی است که توسط جوش مخلوط با استفاده از تراشه های چوب یا نوشابه ، سولفیت ، یا. This process removes lignin. این فرآیند حذف می lignin. The modern and more environmentally sound method involves the utilization of ozone as the main bleaching agent. و سازگار با محیط زیست به روش مدرن مستلزم استفاده از ازن به عنوان عامل اصلی سفید.

The pulp obtained from these manifold processes has a fibre content of only 1-1.5%. Before feeding it into the paper machine, additives like kaolin are mixed into the pulper. تفاله به دست آمده از مراحل چند برابر کرده است این فیبر تنها 1-1.5 ٪ قبل از آن به ماشین تغذیه کاغذ ، مواد افزودنی مانند کائولن هستند pulper مخلوط به. Kaolin is used to reduce the paper's absorptive properties during printing; the higher the Kaolin content, the shinier the paper. کائولن استفاده شده است به منظور کاهش در جذب خواص کاغذ در چاپ ؛ بالاتر محتوای کائولن ، shinier مقاله. Writing papers on the other hand, contain a water-resistant substance such as rosin to prevent the ink from spreading out. نوشتن مقالات از سوی دیگر ، شامل مواد مقاوم در برابر آب مانند کلوفون برای جلوگیری از گسترش از جوهر. Kraft paper, because of its strength, is used for bags and wrapping purposes; the sextra strength is obtained using sulfate as the main additive. کاغذ کرافت ، چون از قوت آن است ، به منظور استفاده برای کیسه ها و پوشش ؛ قدرت sextra است به دست آمده با استفاده از سولفات به عنوان افزودنی اصلی. Only then is the pulp fed into the machine where it is poured onto a wire screen. فقط در آن صفحه است پالپ تغذیه را به ماشینی که به آن سیم می باشد بر روی ریخته می شود. Here the water drains away and the fibres begin to mat. در اینجا آب درن دور و الیاف شروع به هم گیر. The paper layer then passes through a series of rollers and dryers, which squeeze, press, and smoothen the watery sheath to various finishes. لایه کاغذ سپس با فشار عبور را از طریق یک سری غلطک و خشک کن ، که فشار ، و صاف و صیقلی شدن غلاف آبکی به اتمام مختلف.

These various finishes can only be achieved when routing the strengthening sheath of paper through several units of such rollers and rotational hydraulic presses. این فقط می تواند پس از اتمام مختلف به دست می شود وقتی مسیریابی غلاف تقویت کاغذ را از طریق واحدهای مختلف غلطک چنین چرخشی و پرس هیدرولیک. Doing so reduces the aqueous content by 84%. انجام دادن را کاهش می دهد تا محتوای آبی توسط 84 ٪. Finally the bonded cellulose fibres are dried by routing the paper band through steam-heated kalander batteries (>100°C). These batteries further reduce the water content to a 93% level. در نهایت پیوند الیاف سلولز هستند) خشک شده کاغذ باند مسیریابی با بخار حرارت داده kalander از طریق باتری (> 100 درجه سانتی گراد این باتری کاهش محتوای آب را به سطح 93 ٪. The paper is then ready to be collected by the pope roller. مقاله ، سپس آماده پاپ غلتکی می شود جمع آوری شده توسط. The visited paper mill utilizes the Voith DuoFormer tamboure; it has a working speed (paper output) of roughly 1600m/min. تعداد بازدید آسیاب کاغذ با بهره گیری از Voith tamboure DuoFormer ؛ است سرعت کار (خروجی کاغذ) از حدود 1600m/min.
Several packing machines (Streampack-Turbo) unfold the 9m wide pope-rolled paper cylinders and splice it into the dimensions as requested by the customers. ماشین آلات بسته بندی های متعدد (Streampack - توربو) اشکار 9m گسترده پاپ نورد استوانه کاغذ و باهم متصل کردن آن را به ابعاد مورد درخواست مشتریان به عنوان.

Tamboure Roller Tamboure غلتک

Such a high output has enormous energetic requirements. چنین خروجی بالا تا به نیازهای عظیم پر انرژی. Based on company information, the requirements of this particular paper mill amount to roughly 600kWh/ton of paper. بر اساس اطلاعات شرکت ، شرایط این مقدار کاغذ آسیاب خاص خود به حدود 600kWh/ton کاغذ. These are met by several hydroelectric power stations (5 stations situated along the river Traun) which cover about 5% of the total. این ایستگاه های ملاقات شده توسط نیروی برق آبی مختلف (5 ایستگاه Traun واقع در امتداد رودخانه) که در مورد پوشش 5 ٪ از کل. The use of the fluid bed furnace in which biodegradable matter (bark, etc.) is incinerated, powers an attached thermoelectric generator, which covers another 15% of the electrical demand. About 60% of the electrical demand is covered by steam driven gas-turbines and originates from the combustion of natural gas. استفاده از کوره بستر سیال که در آن ماده زیست تخریب پذیر (پوست و غیره) است که سوزانده ، قدرت های ترموالکتریک ژنراتور وصل شده اند ، را پوشش می دهد که یکی دیگر از ٪ 15 از نیاز برق در حدود 60 ٪ از تقاضای الکتریکی تحت پوشش گاز بخار رانده توربین ها و سرچشمه از احتراق گاز طبیعی است. The steam exiting the turbines is further utilized in the drying process of the kalander batteries. خروج بخار توربین است بیشتر باتری های مورد استفاده در فرآیند خشک کردن از kalander. The remaining 20% in this particular plant are provided by external suppliers. باقی مانده 20 درصد در این گیاه خاص هستند ارائه شده توسط تامین کنندگان خارجی.
Þ For energetic demands (electricity, and steam), and its secondary uses (district heating network), refer to the residual waste (incinerator). þ برای خواسته های پر انرژی (برق و بخار) ، و دوم با استفاده از آن (منطقه شبکه حرارت داده شده) ، اشاره به باقی مانده مواد زائد (کورهای کهاشغال یا لاشهمرده در انسوزانده و خاکستر میشود).

The huge amount of water needed to maintain the entire paper-making process (about 1.5 ton water per ton of paper) is re-circulated within the plant. مقدار عظیمی از آب مورد نیاز برای حفظ کل کاغذ سازی فرآیند (در حدود 1.5 تن آب در هر تن کاغذ) است را دوباره به گردش در گیاهان است. Water contaminated during the deinking process (23 × E 3 m 3 /day) is reprocessed at the plants own depurator, and operates on a mechano-biological cleansing principle. آب آلوده depurator deinking در فرآیند (23 × 3 متر در 3 پست / روز) است reprocessed خود را در گیاهان ، و در عمل زمین پاک اصل mechano -.
Þ For wastewater management during the processing of pulp, refer to the sewage -section. þ برای مدیریت فاضلاب در طول پردازش پالپ ، اشاره به فاضلاب ، بخش.

The Voith DuoFormer paper machine Voith DuoFormer ماشین کاغذ

Finally there remains the question of how much raw material is required to obtain 1kg of wood? در آخر چوب وجود دارد باقی می ماند مسأله چقدر مواد خام مورد نیاز است برای به دست آوردن 1kg؟ Europe manufactures several brands of high quality office papers, and most people are familiar with purchasing these in reams of 500 A4-sized sheets. اروپا تولید کننده مارک های مختلف مقالات پر دفتر کیفیت ، و بیشتر مردم آشنایی دارند با خرید در این reams از 500 ورق در اندازه A4. Speaking of office paper one can calculate that it made of roughly 80% bleached pulp. صحبت از مقاله 1 دفتر می تواند محاسبه که پالپ ساخته شده تقریبا 80 ٪ از bleached. With each ream (500 sheets) weighing about 2.5kg, this corresponds to about 2kg of air-dried pulp. با هر یک از گشاد کردن (500 ورق) در مورد وزن 2.5kg ، این مربوط به حدود 2kg هوا خشک تفاله. To make this pulp requires about 3.6kg of oven-dried wood (or around 7kg of "fresh" wood - the yield is strongly dependent on the tree species used and is expressed in the paper-conversion factor; here 1.94). برای اینکه این خمیر نیاز به حدود 3.6kg از کوره خشک چوب (و یا اطراف 7kg از "تازه" چوب -- عملکرد به شدت وابسته به گونه های درختی استفاده می شود و عامل بیان شده در مقاله ، تبدیل ، اینجا 1.94). With a 15m tall and 0.5m thick tree (approximate volume of 3m 3 ) and a species-dependent density of ~0.5·E 3 kg/m 3 converts to 1.5 3 kg of wood per plant. با قد بلند و ضخیم درخت 0.5m 15m (حجم تقریبی 3m 3) و وابسته به تراکم گونه ~ 0.5 · الکترونیکی 3 کیلوگرم / متر 3 تبدیل به 3 1.5 کیلو چوب در بوته. After harvesting and chipping, this makes about 1.2 3 kg of woodchip (wet weight). پس از برداشت و chipping ، این باعث می شود در مورد 1.2 3 کیلو woodchip (وزن تر). Using the above mentioned paper conversion factor of 1.94 yields an average of 617kg of paper per tree. با استفاده از کاغذ مذکور عامل تبدیل 1.94 بازده متوسط 617kg کاغذ در هر درخت. This may seem a lot, but keeping in mind that it takes about 20 years for a tree to reach harvestable dimensions, this number does not at all seem that impressive. این کار ممکن است ، به نظر می رسد اما تعداد زیادی نگهداری در نظر داشته باشید که طول می کشد حدود 20 سال برای یک درخت برای رسیدن به ابعاد harvestable ، این عدد را می کند در نه همه به نظر می رسد که تاثیر برانگیز میباشد. With a European per capita consumption of 100 kg ( US: 300kg/yr/head, 1993 data) its easy to calculate how many trees are wasted - especially when printing on one side only. اروپا با سرانه مصرف 100 کیلوگرم (ایالات متحده : 300kg/yr/head ، 1993 اطلاعات) آسان آن برای محاسبه تعداد درختان هستند هدر رفته -- به ویژه به هنگام چاپ در یک طرف تنها.


+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ساعت 8:31  توسط اسماعیل ملائی  | 

بازیافت شیشه

بازیافت شیشه

(Glass smelter at Kremsmuenste, Austria) (شیشه ای مذاب در Kremsmuenste ، اتریش)

Flashback : In prehistoric times objects were fashioned from natural glass such as obsidian (a volcanic substance) and rock crystal (a transparent quartz). فلاش بک : در اشیاء ماقبل تاریخ طبیعی شیشه ای بودند از مد افتاده مانند obsidian (مواد آتشفشانی) و سنگ کریستال (کوارتز شفاف). The oldest extant manufactured glass is from Egypt, dated around 2000 BC Many types were made in Roman times, but little is known of European glassmaking from the fall of Rome until the 10 th century when stained glass appeared. قدیمی ترین موجود شیشه تولید شده است از مصر ، مورخ 2000 در اطراف بسیاری از انواع پیش از میلاد) زمان محلی شما با روم در ساخته شده ، اما کمی قرن شناخته شده اروپا شیشه از سقوط رم تا 10 ام وقتی که شیشه کاری منقوش ظاهر شد. Methods have changed little since ancient times. مواد و روش ها کمی از زمان های قدیم تغییر کرده است. The materials are fused at high temperatures in seasoned fireclay containers, boiled down, skimmed, and cooled several degrees; then the molten glass is ladled or poured into moulds and pressed, blown or drawn. As a result of temperature fluctuations during this manipulation, the shaped glass is annealed to relieve internal stress; ie slowly cooled down to room temperature. مواد را در دماهای بالا ذوب شده خاک نسوز چاشنی در ظروف ، آب پز ، خامه گرفته ، سرد و چند درجه و سپس شیشه مذاب ladled یا به قالب ریخته و فشرده ، دمیده شده و یا کشیده شده است. به عنوان یک نتیجه از نوسان درجه حرارت در طول این دستکاری ، شکل شیشه ای است برای تسکین تنش حرارت داخلی ؛ یعنی به آرامی سرد شود تا دمای اتاق. Until the 17 th century the finest glass was made in Venice; later France and England became centres of glassmaking. In the 20 th century many new types have been developed, including fibreglass and safety glass. تا قرن 17 ونیز در بهترین شیشه ای ساخته بود ؛ بعد فرانسه و انگلستان شد شیشه مراکز در 20 قرن بسیاری از انواع جدید شده اند ، توسعه یافته از جمله پشم شیشه و شیشه های ایمنی.

Glass is a hard, usually brittle and transparent substance, composed chiefly of silicates and an alkali metal fused at high temperatures. شیشه دمای سخت است ، معمولا شکننده و شفاف از مواد مخدر ، تشکیل شده عمدتا از سیلیکات قلیایی و فلز ذوب شده در بالا. Metallic oxides impart colour. اکسیدهای متالیک رنگ افشاء کردن. Glass is resistant to attack by most chemicals (except for hydrofluoric acid). شیشه ای است مقاوم به (حمله توسط اکثر مواد شیمیایی جز اسید هیدروفلوئوریک). The inert properties make it ideal for the storage and transport of most food and liquids. خواص مایعات بی اثر ساختن آن ایده آل برای ذخیره سازی و حمل و نقل بیشتر مواد غذایی و. Even though glass is a lot heavier than HDE-plastic bottles, glass extends the shelf-life of foodstuffs considerably. حتی اگر لیوان زیادی سنگین تر از بطری های پلاستیکی - HDE ، شیشه گسترش قفسه عمر مواد غذایی ، بطور قابل توجهی. Most glass is nowadays used in a one-way pattern (disposed off after single use). بیشترین شیشه ای است که امروزه استفاده مورد استفاده در یک راه الگوی تک (متمایل پس از خاموش). But glassware (eg bottles) is probably the most suitable items when talking about reusing materials. اما ظروف شیشه (بطری به عنوان مثال) است ، احتمالا مناسب ترین اقلام هنگام صحبت در مورد استفاده مجدد از مواد. Unfortunately, and in ever-wider use, glass is been substituted with either plastic containers or aluminium cans. متاسفانه ، تا کنون و در استفاده گسترده تر ، شیشه قوطی شده است با هر دو جایگزین ظروف پلاستیکی یا آلومینیومی. But still, many central European brewers, manufacturers of spring water and wine makers use glass as their most preferable choice to maintain the qualitative properties of their product for weeks, months or even years - something that the plastic industry just can dream of. اما هنوز ، بسیاری از brewers مرکزی اروپا ، تولید کنندگان از آب چشمه و سازندگان شراب استفاده از شیشه به عنوان انتخاب ارجح خود را بیشتر حفظ خواص کیفی محصول خود را برای هفته ها ، ماه ها یا حتی سال -- چیزی است که صنعت پلاستیک فقط می تواند از رویا. These companies rotate their glass inventory in a closed loop system; ie the bottles are sterilized, filled, caped, sold, collected and reintegrated in the production line. این شرکت گردش موجودی شیشه ای خود را در یک سیستم حلقه بسته ؛ یعنی بطری استریل هستند ، پر شده است ، caped ، فروخته می شوند ، جمع آوری شده و reintegrated در خط تولید.

Collection : Glass is best recycled on the bases of its colour. مجموعه : شیشه ای بهترین رنگ بازیافت در پایگاه خود. In central Europe separation occurs primarily in two categories; ie of clear and coloured glass and is ideally done at the collection site. جدایی در اروپا مرکزی رخ می دهد عمدتا در دو دسته ، یعنی از شیشه های رنگی و روشن است و سایت ایده آل انجام مجموعه در. Colour separation is necessary, as the introduction of recycled glass different in colour into the smelter would change the basic recipe and thus the visual and physical properties of the final product. تفکیک رنگ لازم است ، به عنوان مقدمه ای از شیشه بازیافت شده مختلف در رنگ در مذاب را و تغییر اساسی دستور بنابراین خواص فیزیکی و بصری از محصول نهایی. It is important to note that ceramics and window glass should not be introduced into this collection system as their varying chemical composition would seriously interfere with the chemical reaction taking place in the smelter. مهم است توجه داشته باشید که سرامیک و شیشه های پنجره باید ترکیب شیمیایی متفاوت نمی شود به معرفی این سیستم به عنوان مجموعه خود را به طور جدی مذاب تداخل با واکنش شیمیایی در حال وقوع.
Glass recycling stations in Austrian are not yet available for every household. ایستگاه های بازیافت شیشه ای در اتریش هستند هنوز آماده نیست برای هر خانوار دارد. And still, the network of collection station covers an area large enough, to render recycling acceptable for the public; so far an equivalent density of about 300 individuals per collection site is guaranteed. و هنوز ، شبکه ای از ایستگاه جمع آوری را پوشش می دهد منطقه به اندازه کافی بزرگ ، به ارائه بازیافت قابل قبول برای مردم ؛ تا چگالی معادل حدود 300 نفر در هر مجموعه سایت تضمین شده است.
Similar to the "split-truck" concept of Brisbane city council, modified pick-up trucks collect the two glass fraction (separated by colour) and deliver them to the glass smelter. همانند "تک کامیون" مفهوم شورا شهرستان بریزبن ، وانت بار کامیون ها را جمع آوری تا 2 لیوان کسر (جدا شده رنگ) و ارائه آنها را به شیشه مذاب. Having visited the plant at Kremsmuenster, this plant will be used as a general reference for this page. پس از بازدید Kremsmuenster بوته در این گیاه می شود به عنوان صفحه استفاده می شود کلی مرجع برای این.
Þ For collection guidelines, refer to the http://indianarecycling.org/projects/recycle_right/ . þ برای دستورالعمل جمع آوری ، اشاره به http://indianarecycling.org/projects/recycle_right/ .

Glass recycling container - separation based on colour ظروف شیشه ای بازیافت -- تفکیک بر اساس رنگ

Preselection : The delivered material is first pre-selected manually to remove unsuitable constituents (metal caps, ceramic parts, etc.). Preselection : مواد تحویل داده شده است 1 از قبل انتخاب شده به صورت دستی حذف اجزای نامناسب (کلاه فلزی ، قطعات سرامیک ، و غیره). Thus ceramics, window glass, crystals still have to be eliminated because these materials do not have the same physical and chemical properties of bottle glass (different melting points, and a wide array of different metal-oxide inclusions making them unsuitable for bottle recycling). بنابراین سرامیک ، شیشه پنجره ، بلورهای هنوز باید حذف این مواد به دلیل نقطه ذوب را ندارند همان فیزیکی و شیمیایی از خواص بطری های مختلف (شیشه و گسترده مجموعه ای از inclusions مختلف اکسید فلز آنها را برای بازیافت بطری نامناسب). By sabotaging the entire recycling philosophy, these foreign composites cause major damage as the interfere and corrode the furnace's cost intensive insulation, resulting in a major financial loss for the company utilizing such raw material. با تخریب فلسفه بازیافت کل ، این کامپوزیت های خارجی علت اصلی آسیب به عنوان دخالت و خوردن کوره در هزینه عایق کاری فشرده ، و در نتیجه از دست دادن مالی بزرگی را برای این شرکت استفاده از مواد خام مانند.
Before the glass is introduced into the smelter, it has to pass through a crasher and breaks it into pieces not larger than 15mm. قبل از شیشه مذاب است به معرفی ، آن را به خرد کننده عبور و معافیت های آن را به قطعات بزرگتر از 15mm. An attached a metal separator and an aeration tank extract any non-glass particles that have bee overlooked so far. متصل جداکننده فلز و مخزن تهویه عصاره هر غیر شیشه ای ذره ای که به زنبور عسل نادیده گرفته اند تا کنون.

Preselection by hand Preselection با دست

Glass is an amorphous solid, revealing an ionic character, with properties resembling a very viscous liquid. شیشه ای است جامد آمورف ، نشان از خواص یونی میگردد ، با خواص مشابه بسیار چسبناک مایع. Its non-metallic network structure is based on silica (SiO 2 ), that is bonded together with metal oxides that act as "network modifiers". ساختار آن غیر شبکه ای فلزی است که بر اساس سیلیس (SiO 2) است که "با هم پیوند با اکسید فلزی که درتعدیل" را به عنوان عملی شبکه می باشد.
Silica in the form of sand is heated to about 1600°C. سیلیکا در شکل ماسه است ج) حرارت داده تا در حدود 1600 ° Metal oxides are added to the silica. اکسیدهای فلزی به سیلیس اضافه شده است. As the mixture melts, many of the Silica-bonds break apart destroying the orderly structure of the solid crystal. به عنوان مخلوط ذوب ، بسیاری از سیلیکا ، اوراق قرضه شکستن از هم جدا نابود ساختار منظم از بلور جامد. When the "liquid" cools, the Silicium-Oxygen (Si-O) bonds of silica start to rebuild; the metal oxides present, partly inhibit this lattice-forming process, by forcing some of the silica-molecules to bond with the O of the metal oxide. هنگامی که مایع "" سرد ، Silicium - اکسیژن (سی ای) اوراق قرضه از شروع سیلیکا برای بازسازی ؛ اکسیدهای فلزی حال حاضر ، تا حدودی مهار این روند تشکیل شبکه ، با وادار کردن برخی از سیلیس ، مولکول به باند با ای از اکسید فلز.
Without becoming too technical, some basic aspects should be added to explain why different types (applications) of glass should not be mixed at all: بدون تبدیل شدن بیش از حد فنی ، برخی از جنبه های اساسی باید به آن اضافه شود ، برای توضیح چگونگی انواع مختلف (برنامه) شیشه باید در مخلوط تمام نمی شود :
Almost 90% of all manufactured glass combines sodium and calcium oxides with silica in soda-lime glass. تقریبا 90 ٪ از تمام شیشه تولید شده ترکیبی از سدیم و اکسید کلسیم با سیلیکا در شیشه نوشابه ، آهک. Glass, which is used for windows and bottles, contains about 12% soda and 12% lime. Tinted glass is obtained by adding small amounts of other substances; eg cadmium sulfide and selenide result in ruby glass, which is red. شیشه ای ، که بطری های مورد استفاده در پنجره ها و شامل 12 ٪ کربنات سدیم مورد و 12 درصد آهک. رنگی شیشه ای می باشد ؛ به دست آمده توسط با اضافه کردن مقدار کمی از مواد دیگر سولفید کادمیم به عنوان مثال و در نتیجه سلنید در شیشه یاقوت ، که قرمز است. Ordinary soda-lime glass is usually very pale green due to iron impurities. Brown beer-bottle glass is coloured with iron sulfides. معمولی شیشه آهک سودا ، معمولا بسیار کم رنگ سبز به علت ناخالصی های آهن. براون ، آبجو ، بطری شیشه ای رنگی با سولفید آهن. Amber glass, such as that used for medicine bottles, is blended with a mixture of sulfur and iron oxides that give hues from pale yellow to amber. شیشه رنگ کهربایی ، مانند که مورد استفاده برای بطری های پزشکی است ، مخلوط شده با مخلوطی از اکسیدهای گوگرد و آهن را که hues از زرد کمرنگ تا کهربایی.

Sketch of reaction chamber طرح کلی واکنش اتاق

Smelter : The smelter is kept operational for as long as the interior insulating sheath protects the reaction chamber. مذاب مذاب : محفظه نگهداری عملیاتی است برای زمانی که به عنوان عایق داخلی غلاف محافظت می کند واکنش. The molten liquid is squeezed out at the bottom and is primarily regulated via the gravitational pull of the molten glass column within the oven itself. مایع و مذاب است در پایین فشرده خارج و در درجه اول خود را از طریق تنظیم کشش گرانشی از شیشه مذاب به ستون ها در داخل کوره. To maintain a regular flow of glass droplets at the base, the oven has to be fed at regular intervals with raw and recycled materials from above. Each droplet contains the equivalent amount of molten glass required to shape for example a bottle with 1L volumetric capacity. برای حفظ جریان منظم از قطرات شیشه ای در پایه ، اجاق باید در بالا به طور منظم در فواصل تغذیه خام و با مواد بازیافت شده از هر قطره حاوی مقدار معادل از شیشه مذاب مورد نیاز برای ظرفیت شکل به عنوان مثال یک بطری با حجمی 1L.

Image: Bottle production تصویر : تولید بطری
(1) emerging droplet from furnace; (2) glass droplet slipping into the mold; (3) IR-image of shaped bottles; (4) bottles before the annealling process; (1) قطرات در حال ظهور از کوره ؛ (2) قطرات شیشه ای لیز به قالب ؛ (3) مادون قرمز ، تصویری از بطری شکل می گیریم ، (4) قبل از بطری روند annealling ؛

The energetic requirements of the plant at Kremsmuenster are covered by natural gas. Being of non-renewable origin, the operators have to imply with the strict environmental guidelines set up by the Austrian Environmental Protection Agency. انرژی مورد نیاز از بوته در Kremsmuenster هستند تحت پوشش گاز طبیعی بودن از تجدید منشاء غیر ، اپراتورها باید این مفهوم را میرسانند با آژانس حفاظت از محیط زیست جدی دستورالعمل های راه اندازی شده توسط اتریش از محیط زیست. A series of devices (baghouse and electrofilter) are used to purify the exhaust gases. مجموعه ای از دستگاهها (و baghouse electrofilter) استفاده می شود به تصفیه گازهای خروجی.
Þ For exhaust gas treatment, refer to the residual (incinerator) waste-section. þ اگزوز برای درمان گاز ، اشاره به مازاد (کورهای کهاشغال یا لاشهمرده در انسوزانده و خاکستر میشود) ضایعات بخش.

Processing : The emerging glass-droplet at the base of the smelter's feeder is cut off at a precise stage (volume of droplet is proportional to the orifice of the feeder and the time it takes to form a droplet). پردازش : در حال ظهور قطرات شیشه ای در پایه مذاب 'sفیدر است قطرات قطع دقیق در مرحله (حجم متناسب با فم فیدر و مدت زمان لازم برای تشکیل یک قطره). Each single droplet is routed downwards into a bottle shaping mould. هر قطره واحد رو به پایین را در یک بطری شکل دادن به روت قالب. Preheated compressed air squeezed it into proper shape with. Preheated هوای فشرده با فشرده آن به شکل مناسب.
Automated optical sensors detect whether certain parameters (such as wall thickness, etc.) match preset values. خودکار شناسایی سنسورهای نوری که آیا (برخی پارامترها مانند ضخامت دیوار و غیره) در نظر گرفتن ارزش های از پیش تعیین شده. Deviations of these parameters immediately automatically convey the bottle to a separation unit where it will be derogated back up into the smelter. انحراف از این پارامترها ، بلافاصله به صورت خودکار مذاب انتقال بطری به واحد جداسازی که از آن خواهد شد derogated به بالا و درون.

Annealing : Before cooling off completely, the bottles are annealed to compensate tensions within the glass that result from such manipulation. سرد شدن آهسته : قبل از خنک شدن کامل ، بطری ها را جبران حرارت دادن به تنش های درون شیشه ای حاصل از دستکاری مانند. The endless flow of bottles is conveyed into a tempered remuneration chamber. جریان بی پایان از بطری منتقل شده است به اتاق پاداش خو. In this stage, a furnace, generally electrically heated, attached a control system capable of performing a definite temperature profile, exposes the glassware for a few minutes to very elevated temperatures. در این مرحله ، کوره ، به طور کلی الکتریکی حرارت داده ، متصل سیستم کنترل قادر به انجام پروفایل دمای مشخص ، در معرض آبگینه برای چند دقیقه به درجه حرارت بسیار بالا. Glass has a softening temperature above which it can be easily bent or moulded to shape, and an annealing temperature below which the properties of the glass remain fixed down to room temperature. شیشه تا دمای نرم شدن در بالا که می توان آن را به راحتی خم شده و یا تولیدات به شکل ، درجه حرارت و سرد شدن آهسته زیر که خواص شیشه ثابت باقی می ماند به پایین درجه حرارت اتاق. These two set-points characterize the annealing range in which it is essential to cool the glass very slowly to remove all strain and to drive the refractive index up to its stable maximum value. این دو مجموعه ، نقطه مشخص است که در آن محدوده سرد شدن آهسته آن ضروری است برای خنک شیشه ای بسیار به آرامی تمام فشار برای حذف و رانندگی شاخص انکساری تا حداکثر ارزش پایدار است.

Annealing procedure (left) and Production flaws (right) روند سرد شدن آهسته (چپ) و معایب تولید (سمت راست)

Packaging : Once cooled down to room temperature, automated packaging machines pile up the bottles on panels, sandwiching each layer with a protective stratum, and finally wrap the entire unit with PE coating, before it is ready for shipment. بسته بندی : پس از سرد کردن در دمای اتاق ، ماشین آلات بسته بندی خودکار شمع تا بطری در پانل بندی ، sandwiching هر لایه با لایه محافظ ، و در نهایت بسته بندی کردن کل دستگاه با پوشش پلی اتیلن ، قبل از اینکه آمادگی خود را جهت حمل و نقل.

Final product ready for shipping محصول نهایی آماده برای حمل و نقل

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ساعت 8:26  توسط اسماعیل ملائی  | 

کاغذهاچگونه بازیافت می شوند

 

 

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

كاغذهای باطله چگونه بازیافت می شوند؟
امروزه حجم زیادی از زباله های شهری پس از اعمال فرآیندهای خاص مورد استفاده مجدد قرار می گیرند. كاغذ كه محصولی از طبیعت سرسبز و جنگل های طبیعی است سهم زیادی از زباله های مراكز اداری، مدارس و همچنین زباله های خانگی را به خود اختصاص می دهد و این در حالی است كه بازیافت این ماده ارزشمند و استفاده مجدد از آن نه  تنها مانع از قطع بی رویه درختان جنگلی خواهد شد بلكه هزینه تبدیل الیاف گیاهی به كاغذ را نیز به میزان قابل توجهی كاهش خواهد داد.

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ساعت 8:9  توسط اسماعیل ملائی  | 

کارخانه بازیافت پلاستیک

کارخانه بازیافت پلاستیک

كارخانه بازيافت پلاستيك

با توجه به اينکه حدود 4% از زباله های شهری مشهد را پلاستيک تشكيل می دهد که دفع و دفن آنها علاوه بر به هدر رفتن سرمايه می گردد ، خطرات زيست محيطی زيادی به علت عدم تجزيه سريع جهت محيط زيست ايجااد می نمايد ، به همين منظور سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری مشهد با مشارکت بخش خصوصی مبادرت به تاسيس و راه اندازی کارخانه بازيافت پلاستيك نموده که در حال حاضر مشغول فعالیت بوده و علاوه بر ايحادد درآمد موجب اشتغال 15 نفر نيروی انسانی گرديده است.

مشخصات پروژه:

ميزان سرمايه گذاري ------ 1 ميليارد ريال

محصول نهائي ------ كيسه پلاستيك زباله و ظروف پلاستيكي

ظرفيت توليد ( سالانه) ----- 350 تن

ميزان اشتغال زائي ------ 15 نفر

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم تیر ۱۳۸۹ساعت 10:12  توسط اسماعیل ملائی  | 

تصاویر جالب: ونیز شهری رویایی بر روی آب

تصاویر جالب: ونیز شهری رویایی بر روی آب

ونیـــز شهری است در ایتالیا که به شهر کانال‌ها مشهور است و با جمعیتی بالغ بر ۲۷۱،۶۶۳ نفر در شمال ایتالیا و در میان دریای آدریاتیک قرار گرفته است. این شهر یكی از شهرهای توریست پذیر جهان است و سالانه میلیون‌ها توریست به این شهر می‌روند. از دیدنی های این شهر می توان به میدان سن ماركو محل دفن ماركوپولو اشاره كرد. ونیز به صورت جزیره‌های کوچکی است و خشکی‌ها به وسیله کانال‌ها از هم جدا شده‌اند و تردد در شهر به وسیله قایق صورت می‌گیرد که این ویژگی ها باعث شده تا آن را شهری بر روی آب بنامند و منحصر به فرد ترین شهر دنیا به شمار رود. از دیدنی های جالب و محسوس ونیز بارانهای سیل آسا، بالا آمدن آب در سراسر شهر و کنار آمدن مردمانش با خیابانهای پر از آب است ...
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:34  توسط اسماعیل ملائی  | 

تصاویری از بازیافت کاغذ

کارخانه کاغذ
کارخانه کاغذ
کارخانه پلاستیک
کارخانه کاغذ
کارخانه پلاستیک
کارخانه پلاستیک
کارخانه کاغذ
کارخانه پلاستیک
کارخانه بازیافت پت
کارخانه کاغذ
کارخانه پلاستیک
کارخانه بازیافت پت
کارخانه کاغذ
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:9  توسط اسماعیل ملائی  | 

 

 
مرکب زدایی کاغذ باطلهمقدمه :


برای تولید کردن یک تن کاغذ تازه ، به 5 متر مکعب ، چوب که از 50 درخت بدست می آید، احتیاج است. در ترکیه شرکت دولتی سکا ، که 50% کاغذ را تولید می کند، تن چوب درخت را به مصرف می رساند. بازیابی 1 تن کاغذ باطله به مفهوم حفظ 17 درخت است. در سال 1992 در ترکیه نسبت بازیابی کاغذ باطله 32% و نسبت استفاده 45% بود. 66% از کاغذ باطله جمع آوری شده را بخش خصوصی و بقیه را سیکا استفاده می کند.

بازیابی کاغذهای باطله محیط زیست و جنگلها را حفظ و از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند. در ترکیه ، تقاضا برای کاغذ باطله هر سال 530000 تن است (15% از خارج وارد می شود). فقط یک واحد خصوصی مرکب زدایی با شناورسازی در آنکارا وجود دارد (26000 تن در سال). بقیه کاغذهای باطله جمع آوری شده ، بدون مرکب زدایی را کارخانه های دولتی استفاده می کنند. سیکا 19% و بخش خصوصی 66% کاغذ باطله را در سربرگهای خود استفاده می کنند. در ترکیه کمبود چشمگیری در کاغذ روزنامه وجود دارد.

عوامل موثر در بازیابی کاغذ :مرکب زدایی کاغذ باطله بطور تجاری در سال 1950 شروع شد. در اروپا بطور مرتب از شناورسازی برای مرکب زدایی کاغذ باطله مورد بازیابی استفاده می شود. شناورسازی از نظر مصرب آب و کاهش الیاف بر روش شستشو ارجعیت دارد.

انواع مرکب و خواص آنها :


 • مرکب روغنی :

  • آبگریز است.
  • به سختی از کاغذ جدا می شود.
  • به سختی با شستشو از بین می رود.
  • آب شستشو محیط زیست را آلوده می کند.
  • میانگین اندازه ذرات آن 5 تا 10μm است.
  • مناسب برای فرآیند شناورسازی می باشد.
  • دارای چگالی پایین می باشد.

 • مرکب آبی:

  • آبدوست است.
  • به سادگی از کاغذ جدا می شود.
  • به سادگی با شستشو از بین می رود.
  • آب شستشو محیط زیست را آلوده نمی کند.
  • میانگین اندازه ذرات آن از 1μm کوچکتر است.
  • برای فرآیند شستشو به کار برده می شود.


ماهیت ذرات مرکب :


ذرات مرکب معمولی متشکل از مواد زیرند:


مرکب زدایی با شستشو:


مرکب زدایی با شستشو فرآیندی فیزیکی است که شامل شستشوی ذرات مرکب تا 10μm است در حالی که الیاف بزرگتر در توریها نگه داشته می شوند. جدول زیر مزایا و معایب مرکب زدایی با استفاده از روشهای شستشو و شناورسازی را نشان می دهد. امروزه اغلب سیستمها مرکب زدایی جدید نصب شده شامل هر دو سیستم شستشو و شناورسازی و شستشویی می شوند که انعطاف پذیری بیشتری در کار با مرکبهای گوناگون فراهم می کند.

خمیر سازی :


کاغذ باطله خردشده روزنامه سیاه و سفید با چاپ افست در دستگاه شناورسازی آزمایشگاهی بصورت لجن و خمیر درمی آید و مرکب درخمیر سازی از کاغذ باطله جدا می شود.

غربال کردن و شستشو:


عملیات غربال مرطوب و شستشو ، پیش از شناورسازی با غربال 0.044mm و پس از شناورسازی با غربال 0.037mm برای جدا کردن مرکب از الیاف اجرا می شود.

شناور سازی :


برای آزمایشهای شناورسازی از ماشین L1 شناورسازی دیفر استفاده می شود. PH با استفاده از NaOH در 9 تنظیم می شود. سدیم اولیات (5%) بعنوان گردآورنده از 10 تا mL/L30 به کار می رود. و (mL/L2 (250 Dowfroth به عنوان کف ساز استفاده می شود.

رنگبری :


پس از مرکب زدایی با شناورسازی ، ACE «ماده رختشویی) ، 2O2 و سود سوزآور به تنهایی یا به صورت مخلوط به عنوان عامل رنگبر به محفظه شناورسازی افزوده شد.

مرکب زدایی با شناورسازی :


چهار مرحله در مرکب زدایی کاغذهای باطله وجود دارد:

 1. جدا کردن ذرات مرکب از الیاف کاغذ به وسیله لجن سازی در مجاورت مواد شیمیایی
 2. تولید پاشیدگی پایدار ذرات در محلول موجود
 3. شناورسازی ذرات مرکب
 4. جلوگیری از رسوب دوباره ذرات مرکب روی الیاف

مقایسه روشهای شستشو و شناورسازی :


 • مزایا و معایب مرکب زدایی با شناورسازی :

  • استفاده از واکنشگر گران قیمت
  • اتلاف کم پرکن
  • بازیابی بالا
  • اتلاف کم ریزدانه ها
  • تصفیه ساده آب بازگشتی
  • مناسب برای مرکبهای روغنی

 • مزایا و معایب مرکب زدایی با شستشو:

  • فرآیند کم هزینه
  • استفاده از واکنشگرهای ارزان قیمت
  • اتلاف زیاد پرکن
  • بازیابی کم
  • اتلاف زیاد ریزدانه ها
  • تصفیه پیچیده آب بازگشتی
  • مناسب برای مرکبهای آبی

اثر اولیه سود سوزآور ، افزایش تورم الیاف سلولزی است. افزودن قلیا باعث صابونی شدن مواد چسباننده به مرکبهای چاپی مرسوم میشود. با افزایش غلظت قلیا ، بالا رفتن کارآیی مرکب زدایی نیز مشاهده می شود. به نظر می رسد جذب یون های OH- دامنه الکتروستاتیکی بین ذرات مرکب و الیاف را افزایش می دهد که به گسستگی بیشتر مرکب می انجامد.

در گام اول ، یونهای هیدروکسیل الیاف و ذرات مرکب را باردار می کنند. در گام دوم ، بخش آبگریز شوینده به ذرات مرکب می چسبد و تحت تاثیر دافعه منفی بین الیاف و رنگدانه ذره مرکب از الیاف بیرون می آید.

مباحث مرتبط با عنوان:


+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:17  توسط اسماعیل ملائی  | 

 

  

شناسایی ویژگی هایی که درفرآیند تصفیه آب شرب ضروری است وبایستی با استاندارد های موجود مطابقت داشته باشند عبارتد از:

 

 

 

 

 

 

 

1) ویژگی های فیزیکی آب آشامیدنی 

 2) ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی     

  3) ویژگی های بیولوژیکی آب آشامیدنی

پارامترهای فیزیکی کیفیت آب :

پارامترهای فیزیکی آب شامل آن دسته از ویژگی هایی است که به وسیله حواس بینایی ،لامسه ،چشایی و بویایی قابل تشخیص است .مواد جامد معلق ،کدورت ،رنگ ،طعم ،بو ودرجه حرارت دراین گروه قرار می گیرند.

الف) جامدات معلق 

جامدات می توانند به دو صورت معلق و محلول درآب وجود داشته باشند. بعضی از مواد جامد محلول به وسیله حواس فیزیکی قابل تشخیص هستند ولی قرار دادن آن ها در گروه ویژگی های شیمیایی مناسب تر است لذا دربخش های بعدی بیشتر شرح داده خواهند شد .

ذرات جامد معلق درآب ممکن است از ذرات آلی ویا معدنی و یا از مایعات امتزاج ناپذیر تشکیل شده باشند . جامدات معدنی نظیر خاک رس،لای و سایر مواد تشکیل دهنده خاکبه طور طبیعی درآب های سطحی یافت می شوند .ومواد آلی نظیر ریشه گیاهی و جامدات بیولوژیکی (جلبکها ،باکتریها وغیره ) نیز از اجزای تشکیل دهنده آبهای سطحی به حساب می آیند .این مواد که در اثر عملکرد فرسایشی آب جاری و برروی سطوح به وجود می آیند ،تحت عنوان آلاینده های طبیعی نامید ه می شوند .به خاطر ظرفیت فیلتر کردن مواد معلق به ندرت درآبهای زیرزمینی یافت می شوند.

سایر مواد معلق ممکن است در اثر استفاده انسان از آب به وجود آیند . فاضلاب شهری معمولا حامل مقادیر زیادی از جامدات معلق می باشد که از نظر ماهیت عمدتا الی هستند .مصارف صنعتی آب ممکن است منجر به ورود ناخالصی هایی با ماهیت آلی و یا معدنی شوند.

وجود مواد معلق درآب ممکن است به دلایل مختلف مورد اعتراض مصرف کنندگان قرار گیرد . این موارد از نظر زیبایی به آب لطمه می زنند ،به علاوه محل هایی را برای جذب سطحی مواد شیمیایی و بیولوژیکی به وجود آورند .

جامدات معلق آلی ممکن است به صورت بیولوژیکی مورد تجزیه قرار گیرند و نهایتا مواد جانبی نا مطلوبی را به وجود آوردند . جامدات معلق فعال از نظر بیولوژیکی ممکن است شامل ارگانیسم های بیماریزا نظیر ارگانیسمهایی باشند که در زنجیره جلبک تولید کننده سم هستند.

ب) کدورت

کدورت معیاری برای میزان جذب نور و یا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب است. از آنجایی که جذب و تفرق نور تحت تاثیر اندازه  وخواص سطحی مواد معلق قرار می گیرد ،لذا کدورت نمی تواند به عنوان یک اندازه گیری کمی مستقیم از ذرات معلق محسوب شود. به عنوان یک مثال یک ذره کوچک در داخل یک لیوان آب در واقع هیچ گونه کدورتی ایجاد نمی کند .اگر این ذره به هزاران ذره کوچکتر با اندازه هایی کلوئیدی شکسته شود با وجود آن که جرم جامدات تغییری ننموده است، اماکدورت به میزنی می رسد که قابل اندازه گیری است .قسمت اعظم کدورت درآبهای سطحی ناشی از فرسایش مواد کلوئیدی نظیر خاک رس ،لای خرده سنگ ها ،مواد شیمیایی ،موجودات زنده مانند میکروبها،جلبک ها و اکید های فلزی موجود در خاک است .

همچنین مواد موجود در فاضلابهای صنعتی و شهری مانند صابونها ،شوینده ها و عوامل دیگر در تولید کدورت نقش دارند . هنگامی که آب کدر در یک محفظه شفلف و کوچک نظیر یک سوراخ در معرض نور قرار گیرد ،یک تیرگی یا رنگ شیری به چشم می خورد .مواد کلوئیدی کدورت زا سطوحی را برای جذب ارگانیسم های بیولوژیکی ،مواد شیمیایی مضرویا عامل طعم وبوی نا مطبوع را فراهم می کنند .و همچنین مشکلات دیگری از قبیل گرفتگی فیلترها ،کاهش گوارایی آب وحفاظت از میکروارگانیسم های موجود درآب را برابر گندزداها موجب می شوند.

درمنابع طبیعی آب ، کدورت ممکن است رنگی خاکستری یا غیر از آن به آب ببخشد.رنگ آب بستگی به خواص جذب نور توسط جامدات داشته و می تواند با نفوذ نور و یا واکنشهای فتوسنتز به نهرها و دریاچه ها تغییر یابد. تجمع ذرات کدورت زا در بسترهای متخلخل آب منجر به ته نشینی موادی می گردد که می توانند اثرات سوئی برگیاهان و جانوران آبزی داشته باشند.

 

روشهای از بین بردن کدورت آب عبارتند از :

الف)روش ته نشینی (حذف ذرات معلق )

ب)روش انعقادوته نشینی (حذف ذرات کلوئیدی )

ج)روش فیلتر اسیون (حذف ذرات معلق وکلوئیدی)

 ج)رنگ :

توده آب آشامیدنی باید در عمق کم ،بیرنگ ودر عمق زیاد مایل به آبی باشد .هنگامی که مواد محلول یا معلق موجود در آب زیاد باشند.آب رنگی می نماید.رنگ آب ممکن است حقیقی ویاظاهری باشد. به رنگ ناشی ازموادمحلول که بعدازجداکردن موادمعلق باقی می ماندرنگ حقیقی گویندوبه رنگ ناشی ازموادمعلق رنگ ظاهری گویند .

معمولا آب، پس ازتماس با اجزای ریزموادآلی ویامعدنی موجب رنگی شدن می گردد.مثلا نمک های آهن ایجاد رنگ متمایل به قرمز،نمکهای منگنزرنگ قهوه ای مایل به سیاه می دهد.زردی رنگ آب نشانه وجود ترکیبات گیاهی واسیدآلی ناشی ازفسادآنهاویاوجود خاک رس می باشد.درحالیکه آب سبزناشی ازوجود گیاهانی چون جلبک درآب است.همچنین وجوداملاح مس درآب رنگ آن راخاکستری مایل به آبی می کند .

آب رنگی ازلحاظ زیبای برای عموم ممردم قابل پذیرش نیست.در حقیقت اگرمصرف کننده هادارای قدرت انتخاب باشند،ترجیح می دهندازآب بدون رنگ وتمیز استفاده کنند.آبی که به میزان زیاددارای رنگ باشدبرای مصارفی نظیرشستشوی لباس، رنگرزی،تهیه کاغذ،ساخت نوشابه های الکلی،تولید لبنیات همراه باسایرموادغذایی،صنایع نساجی وتولید پلاستیک مناسب نیست.ازاین رورنگ آب برمقبولیت آن برای مصارف خانگی وصنعتی تاثرگذاراست.

درشرایطی که به طور معمول رنگ حقیقی آب به عنوان عمل غیربهداشتی ویا نامطمئن نا شناخته نمی شود.ترکیبات آلی که سبب بروز رنگ حقیقی می شوند،ممکن است موجب افزایش کلر خواهی آب شده ونهایتاموجب کاهش جدی اثرگذاری کلربرآب به عنوان یک ماده گندزداشود.شایدمهمترازاین محصولاتی باشندکه دراثرترکیب این موادباکلربه وجودمی آیند.ترکیبات فنل(اجزای تشکیل دهنده شناخته شده محصولات ناشی ازتجزیه سبزیها)همراه باکلرطعم وبوی بسیارناخوشایندی تولیدمی کنند.به علاوه برخی ازترکیبات دراسیدآلی طبیعی وکلریافت می شوندکه یانوعاسرطانزاهستندویامشکوک به داشتن چنین خاصیتی هستند.

د)طعم وبو

آب آشامیدنی بایدبی بوباشد.بوی آب معمولامربوط به موادآلی مانندآمونیاک و....است.طعم آب بیشتر مربوط به موادمعدنی می باشد.موادی که درداخل آب ایجادبومی کنندتقریباهمیشه طعم نیزایجادمی نمایند. ولیکن عکس این مطلب درست نیست.زیرا موادمعدنی زیادی وجوددارندکه ایجادطعم می نمایند ولی به هیچ وجه ایجادبونمی کنند.

بسیاری ازموادی که آب با آبهادرطبیعت تماس می یابدویاممکن است دراثراستفاده بشربه آن واردگردند،طعم وبوی محسوسی رابه آب می بخشد.این موادشامل مواد معدنی،فلزات،رنگهای مشتق ازخاک،محصولات نهایی ناشی ازواکنش های بیولوژیکی ،صنایع نفتی ،ترکیبات گوگردی وغیره می باشند .

مثلا شوری آب نشانه وجود نکمهای خوراکی ،تلخی آن دلیل برزیادی ترکیبات منیزیم ومزه گس آن دلیل برزیادی نمکهای آهن وآلومینیوم موجود درآب است.

ذ)- دما

دمابرای ارزیابی مستقیم آب آشامیدنی به کاربرده نمی شود .در عین حال یکی از مهم ترین عوامل در سیستم های آب سطحی در طبیعت به شمارمی رود.دمای آب های سطحی به مقدار زیادی گونه های بیولوژیکی موجود درآب وشدت فعالیت آنها را کنترل می کند. دما برروی بسیاری از واکنش های شیمیایی که در سیستم های طبیعی آب انجام می گیرند ،اثر می گذارد .همچنین دما دارای اثر قابل ملاحظه ای برروی حلالیت گازها درآب است .دمای سیستم های طبیعی آب از بسیاری عوامل از جمله دمای اتمسفر تاثیر پذیر است .به طور کلی ذخایر کم عمق آب بیشتر از ذخایر عمیقترآب تحت تاثیر دمای محیط اند .به طوری که درجه حرارت آبهای زیر زمینی در عمق ده متر از سطح زمین 10 درجه سانتی گراد است وبه ازای هر 33 مترتقریبا 1درجه سانتی گراد به گرمی آبهای زیرزمینی افزوده می شود .

استفاده ازآب به عنوان خنک کننده در صنعت  تخلیه متعاقب آب گرم شده می تواند منجر به تغییرات شدید هرچند موضعی در دمای آب جریانهای طبیعی شود .آبهای خنک تر معمولا دارای تنوع وسیع تری از گونه های رشد ،تولید مثل وغیره با سرعت کمتری انجام       می شود.اگر دما افزایش معادل 10 درجه سانتی گراد معمولابرای دوبرابر کردن فعالیت زیستی کافی است .در دما های بالاتر وسرعت های متابولیکی بیشتر موجودات ذره بیتی که در استفاده از منابع غذایی وتولید مثل کارایی بیشتری دارند،تکثیر پیدا می کنند در حالی که سایر گونه های موجودات ذره بیتی از لحاظ جمعیتی دچار کاهش بسیار شدیدی می شوند ویا به طور کلی از میان می روند .سرعت رشد بی رویه جلبک ها معمولا در آبهای گرم دیده می شود واین پدیده می تواند موجب بروز مشکل ناشی از رشد جلبک ها و تشکیل گروه هایی حجیم ومحصولات به وجودآمده از تجزیه سلولهای مرده جلبک ها می تواند مشکلاتی را در خصوص طعم وبو وافزایش هزینه تصفیف آب به وجود آورد.گونه های بزرگتراز موجودات زنده در آب تحت تاثیر قرار می گیرند .این در حالیست که خود میزان اکسیژن محلول درآب تابعی از دما است .ماهی های شکاری معمولا نیازمنددمای پایین تر و مقادیربیشتراز اکسژن محلول درآب می باشند.

تغییرات دما برروی سرعت واکنش های شیمیایی و مقدار حلالیت مواد شیمیایی  اثر می گذارد .بیشترواکنش ها شیمیایی نظیر حل شدن جامدات در اثرافزایش دما سرعت بیشتری می یابند .از طرف دیگرحلالیت گازها در درجه حرارت های بالاتر کاهش از خود نشان می دهند .این اعمال می تواند موجب بی مزگی آب و عدم گواراییآن شود . همچنین دما برروی سایر خواص فیزیکی آب اثر می گذارد. با کاهش دما،ویسکوزیته آب افزایش می یابد.حداکثردانسیته آب در دمای 4 درجه سانتی گراد بروز می کند .مناسب ترین درجه حرارت آب آشامیدنی   12-8درجه است .آب سرد اثرات بسیار سوئی بر دستگاه گوارش انسان  می گذارد.

          پارامترهای شیمیایی کیفیت آب

 آب به عنوان حلال عمومی شناخته شده است. عوامل شیمیایی به توانایی حلالیت آب مربوط می شود .مقدار کل جامدات حل شده ،قلیائیت ،سختی ،فلزات ،مواد آلی و غیره جزء مسائل مربوط به کنترل کیفیت آب به شمار می روند .در ذیل به شرح مختصرهرکدام خواهیم پرداخت . 

ب)- قلیائیت

قلیائیت به مقدار یونهایی که درآب وجود دارند وبرای خنثی سازی یونهای هیدروژن در واکنش شرکت می کنند اطلاق می شوند .بدین ترتیب قلیائیت معیاری برای توانایی آب جهت خنثی سازی اسیدها به حساب می آید.

اجزای تشکیل دهنده قلیائیت در سیستم های طبیعی آب در زیر آمده است . این ترکیبات ازتجزیه مواد معدنی موجود درآب و خاک و یا اتمسفر به دست می آیند . فسفات می توانداز شویندههادرخروجی فاضلابها،ازکودهای شیمیایی وحشره کش ها در زمین کشاورزی نیز بدست آید .سولفیدهیدروژن وآمونیاک می توانند محصولات تجزیه میکروبی موادآلی باشند.

معروفترین اجزای قلیائیت به ترتیب اهمیت عبارتنداز:

الف)بیکربنات

ب)کربنات

ج)هیدروکسید

اجزای نامبرده علاوه برمنشاء معدنی می توانند ازدی اکسیدکربن اتمسفروازتجزیه میکروبی موادآلی بدست آیند.

مقادیرنسبی گونه هایقلیائیت بستگی بهPHدارند. بنابراین دانستن قلیائیت آب مکمل دانستن PH آب است.اکتیویته غلظت یون هیدروژن یک محلول رابانام پتانسیل هیدروژن ویا PH نام نهاده اند.PH آب معرف قدرت اسیدی آب بوده ولی قلیائیت آب معرف مقاومت دربرابرتغیرات   PH است.آبی که حاوی ppm 1 گازدی اکسید کربن و10ppm قلیائیت باشد دارای همان ph آبی است که حاوی 10 ppm گاز دی اکسید کربن و100ppm  قلیائیت است .اما اگر به آب اولی 4 ppm از گازدی اکسید کربن اضافه کنیم ph آن کاملا تغییر خواهد نمود ولی اگر به آب دومی همان مقدار از گاز دی اکسید کربن اضافه کنیم، تغییر ph قابل توجیه نیست واین موضوع معرف نقش قلیائیت درتولید محیط بازی درآب است.

 قلیائیت آب طبیعی معمولا برابر مجموع غلظت یونهای بیکربنات ،کربنات وهیدروکسید است.غلظت آنیونهای دیگر مانند فسفات یا سیلیکات درمقایسه با غلظت این سه یون قابل صرف نظر است.در تصفیه آب نه فقط دانستنن مجموع غلظت آنیون های تشکیل دهنده قلیائیت مهم است بلکه دانستن غلظت هر یک از آنیونهای هم مهم است. از این روبااندازه گیری  دونوع قلیائیت،غلظت هریک ازسه آنیون تشکیل دهنده قلیائیت مشخص میشودلازم به ذکر است که آنیون تشکیل دهنده قلیائیت آب نمی تواند همزمان وجودداشته باشند زیرا غلظتoh  درphبالاتراز 10/5وغلظت بی کربنات در ph های کمتراز10وغلظت کربنات در ph های بزرگتراز10 قابل توجه می شود.

انواع قلیائیت

الف)p:قلیائیت ساده(قلیائیت نسبت به فنل فتالئین)

ب)t :قلیائیت کل(قلیائیت نسبت به متیل اورانژ)

مطالب زیررادرموردفرمهای قلیائیت میتوان تعمیم داد:

الف)p=t تمامی قلیائیت مربوط به هیدروکسیداست.

ب)p=t/2 تمامی قلیائیت مربوط به کربنات است.

ج)p=o تمامی قلیائیت مربوط به بیکربنات است.

د)p

ذ)p>t/2  انواع غالب قلیائیت مربوط به هیدروکسید و کربنات است.

اثرات منفی قلیائیت درمقادیرزیادطعم تلخی به آب می دهد.درعین حال نگرانی اساسی درموردآب قلیائیت واکنشهایی است که می تواند بین قلیائیت و بعضی کاتیونهادرآب رخ دهد.رسوب حاصل میتواند باعث مسدودشدن لوله هاودیگر ملزومات شبکه آب رسانیشود.لازم به ذکراست که هرچه قلیائیت ساده کمتروقلیائیت کل بیشترباشد،ph آب کمتراست وهر چه قلیائیت ساده بیشترشود phآب بیشترمیشودواین نکته قابل انتظاراست چراکه قلیائیت ساده معرف غلظت یونهای هیدروکسیدوکربنات است که درph  های خیلی قلیای دارای غلظت قابل توجه هستند.

ج)سختی:

سختی به صورت غلظت کاتیون های فلزی چند ظرفیتی درمحلول تعریف میشود.درشرایط فوق اشباع کاتیونهای سختی با آنیونها درداخل آب واکنش داده ویک رسوب جامدایجادمی نماید. یونهای فلزی چندظرفیتی که بیش ازسایریونهادرآبهای طبیعی یافت میشوند.

عباتندازکلسیم ومنیزیم.سایر یون هاممکن است شامل آهن ومنگنزبه صورتهای احیا شده،استرانسیم وآلومینیوم باشد.یون آلومینیوم معمولا دارای مقادیربسیارکمتری نسبت به کلسیم ومنیزیم است وبرای تمامی مقاصدعملی می توان سختی را برا بربامجموع یونهای کلسیم ومنیزیم دانست. در آبهای طبیعی معمولا غلظت کلسیم حدوددوبرابر منیزیم است در حالی که درآب دریاغلظت منیزیم حدود5 برابرکلسیم می باشد. 

معمولاسختی آب رامی توان به صورتهای زیربیان کرد.

الف)سختی کلسیمی:قسمتی ازسختی کل که ناشی از وجودیون کلسیم است.

ب)سختی منیزیمی: قسمتی ازسختی کل که ناشی از وجودیون منیزیم است.

ج) سختی کربناتی یاموقت:سختی که دربرابریاکمتر ازقلیائیت کل است.

د)سختی غیرکربناته یادائم:سختی بیش ازسختی کربناتی که برابربااختلاف سختی کل وقلیائیت کل است.

ه)سختی کل:به مجموع سختی یون کلسیم ومنیزیم اطلاق می شود.

منظور ازسختی موقت یاسختی کربناتی ویابه عبارت بهتر،سختی بی کربنات املاح بیکربنات کلسیم ومنیزیم است که دراثرحرارت دادن ازحالت محلول درمی آیند.به عنوان مثال بی کربنات کلسیم محلول درآب در اثرحرارت به رسوب کربنات کلسیم تبدیل می شود.

اما منظور از سختی دایم یا سختی غیر کربناتی املاح سولفات ،کلراید ،نیترات وغیره با کلسیم ومنیزیم است که در اثر حرارت دادن رسوب نمی کنند از تجزیه آب خام (آب تصفیه نشده )می توان مقدار سختی دایم وموقت را به صوت زیر محاسبه کرد :

اگرHسختی کل یعنی مقدار(CA +Mg) بر حسب معادل کربنات وt قلیائیت کل بر حسب معادل کربنات باشد آنگاه :

-اگر  H >t باشد دراین صورت سختی دایم برابر است باH-Tوسختی موقت براب Tاست .

-اگرH=T   باشد درراین صورت سختی دایم برابر صفر وسختی موقت برابرT=H خواهد بود.

-اگر H

اثرات منفی آب سخت :

1- باعث رنگین شدن ظروف سفالی ودیر پز شدن سبزیجات وبی رنگ شدن آنها می شود .

2- باعث افزایش مصرف صابون میگردد(صابون با یونهای کلسیم ومنیزیم موجوددرآب رسوب می کند)

3- باعث مشکلاتی درصنایع نساجی،کاغذسازی و کنسروسازی می شود.

4-باعث ترکیدگی دیگ های بخار(به علت رسوب جداره داخلی دیگ ها)می شود.

5-سبب رسوب املاح برروی وسایل بهداشتی مانند دستشویی،وان حمام وغیره می شود.

تحقیقات حاکی ازآن است که بین سختی آب وتعداد بیماران قلب وعروقی رابطه معکوس وجوددارد.در مناطقی که ازآب شرب سبک استفاده می شود تعداد بیماران مبتلابه بیماری های قلب وعروق ویاترکیبی ازاین بیماری هابه طورقابل ملاحظه ای بیشتراست.

همچنین احتمال اهمیتph وموادمعدنی موجوددرآب دراعمال فیزیولوژیکی بدن حائزاهمیت است.زیرا سازش بدن بانوشیدن آبی که ph واملاح آن معین است موجب می شودکه وقتی ازآب دیگری استفاده شود،اختلالات هاضمه به وجودآید.درحالی که ممکن است هردوآب کاملاسالم باشند.شایداهمیت پدیده«آب به آب شدن»که ازقدیم درایران رایج بوده مربوط به همین سازش باشد.

 واحد سختی آب درکشورهای مختلف به قرارزیراست :          

الف)فرانسه:واحدسختی عبارتست از،معادل یک گرم کربنات کلسیم در100لیترآب یا10میلی گرم درلیتر.

ب)انگلیس:واحدسختی عبارتست از،معادل یک گرم کربنات کلسیم در70 لیترآب یا14/3 میلی گرم در لیتر.

ج)آمریکا: واحدسختی عبارتست از،معادل یک گرم کربنات کلسیم در1000 لیترآب یا1 میلی گرم در لیتر(درایران معمولا ازاین واحداستفاده می شود.)

د)آلمان: واحدسختی عبارتست از،معادل یک گرم کربنات کلسیم در56 لیترآب یا17/8 میلی گرم در لیتر.

سختی آب مطلوب برای آشامیدن تا150واحداست ولی تا500واحدقابل قبول است.جدول اسلاید بعد طبقه بندی سختی آب رانشان می دهد.

رده بندی سختی آب برحسب میلیگرم کربنات کلسیم درلیتر

نوع آب

75-0

سبک

150-75

آب نسبتا سخت

300-150

آب سخت

300<

آب خیلی سخت

د)فلزات

همه فلزات تاحدی درآب قابل حل هستندولی هرچند فلزی ممکن است درغلظت های بالاسلامتی رابه خطراندازد،ولی فقط آنهایی که مقادیرنسبتاکم،مضر هستندسمی قلمدادشده اندودیگرفلزات دررده غیر سمی قرارمی گیرند.منابع فلزات درآبهای طبیعی شامل انحلال ازرسوبات طبیعی،تخلیه فاضلابهای شهری،صنعتی ویاکشاورزی می باشد.اندازه گیری فلزات درآب معمولابه وسیله نورسنجی جذب اتمی صورت می گیرد.بعضی ازآنهاجزءفلزات سنگین محسوب می شوند.

 فلزات سنگین مخاطرات بهداشتی مختلفی رابه همراه دارندکه بعضی ازآنهاعبارتنداز:

-موجب انتقال آنهاازطریق آب وزنجیره غذایی به بدن انسان وحیوانات می شوند.

-امکان تراکم وتجمع این فلزات دربدن انسان در درازمدت وجود دارد.

-ایجادحساسیت زیادبرخی ازفلزات سنگین در کودک ان       

-بعضی ازفلزات سنگین برای ارگانیسم هانقش سرطانزایی ونقص نوزادی دارند.

-موجب سمیت گیاهان آلودگی ازطریق آلودگی خاک می شوند.

-تاثیر روی غشاء سلولی دارند.

-کارآنزیم تنظیم کننده فعالیت های متابولیکی بدن رامختل می کنند.

-موجب پیدایش توموروکاهش طول عمرمی شوند.

فلزات غیر سمی

ازفلزات غیرسمی که معمولادرآب یافت می شوند می توان به کلسیم،منیزیم سدیم،آهن،آلومینیوم،منگنز، مس،روی و....اشاره نمود.علاوه بریونهاکلسیم و منیزیم که باعث سختی آب می شوند،سدیم نیز می توانددرغلظت های زیادباعث ایجادطعم تلخ درآب شده وسلامتی بیماران قلبی وکلیوی رابه خطراندازد. همچنین سدیم خاصیت خورندگی برسطوح فلزات داشته ودرغلظت های زیادبرای گیاهان سمی است.

آهن ومنگنزدراکثرمواردبایکدیگریافت می شوندودر غلظت های عادی درآبهای طبیعی خطری برای سلامتی ندارد.آهن به مقدار3.میلی گرم برلیترو منگنزبه میزان05.میلیگرم برلیترمیتواندباعث ایجاد مشکل رنگ شود.به علاوه،بعضی ازباکتری هااز آهن ومنگنزبه عنوان منبع انرژی استفاده می کنندو رشدتوده لجن(slime)ایجادشده ممکن است مشکلات طعم وبورابه وجودآورد.

همچنین بعضی ازفلزات این گروه برای بدن ضروری هستندولی این بدان معنی نیست که مقدارمصرف روزانه آنهامی تواندزیادباشد .مقدارهریک ازاین عناصروقتی ازحدمعینی فراتر رودسمی محسوب می شودوممکن است باعث بروز انواع بیماری هاوعوارض سوئی گردد. مثلا مقدار فلوئورلازم بایستی بین1/2-0/7میلی گرم درلیتر بر حسب درجه حرارت (درمناطق سردسیری غلظت آنها1/2ودرمناطق گرمسیری غلظت آن0/7)باشد. اگرمقدارآن ازحدمجازکمتر شودباعث پوسیدگی دندان واگرازحدمجازفراتررود باعث بیماری فلوئو روزیس یعنی خط افتادن روی دندانهاویاباعث آسیب های استخوانی می شود. همچنین یدکه یکی از عناصرلازم برای بدن است.اگر ازحدمجازکمترباشد باعث بیماری گواترواگرازحد مجازبیشترشود،باعث بیماری آیدیسم می شود.از علائم آن می توان به عرق کردن زیاد،پرخوری، لاغری ولرزش دست هادرحالت افقی اشاره نمود.

فلزات سمی

فلزات سمی در درمقادیر کم برای انسان ها ودیگرموجودات مضر هستند .فلزات سمی که ممکن است درآب ،محلول باشندودربدن انسان تجمع پیدا کنند شامل آرسنیک ،کادمیم،سرب وجیوه هستند .این فلزات به وسیله زنجیره غذایی،تغلیظ شده واز این طریق خطر مهمی برای ارگانیسم های موجود به شمار می روند.

خوشبختانه ،فلزات سمی در اکثر آبهای طبیعی کم وناچیزاست .مشکلات ناشی ازبعضی عناصر سمی به شرح ذیل عبارتند از :

الف)آرسنیک

آرسنیک عنصر سمی است که درآب پیدا می شود وقادر است از عمل آنزیم هاممانعت نمایند وباعث بلوکه شدن آنها می گردد.املاح آن از معده جذب شده واز راه پوست وشش ها نیز قابلیت جذب دارند .از مهمترین اثرات سوء آن می توان به بی اشتهایی ،کم شدن وزن بدن ،اسهال ،به هم خوردگی معده،ناراحتی عصبی و ایجادزخم های کوچک برروی دست وپاها که ممکن است منجر به سرطان شود اشاره نمود.آرسنیک به دلیل شباهتی که با فسفر دارد دربعضی واکنش های بیوشیمیایی که با دخالت فسفرانجام می شود ،ایجادمزاحمت می کند. این اتفاق در تولید ماده انرژی زای حیاتی ادنوزین تری فسفات ATP روی می دهدکه باعث جایگزینی آرسنیک به جای فسفات می شود وatp تولید نمی گردد.آرسنیک درنتیجه مصرف ضدآفات نباتی مثل حشره کش های حاوی آرسنیک ویا از طریق فاضلاب  صنایع دباغی سرامیک سازی و معادن وارد آب می شود.

 ب) سرب

سرب یکی ازعناصرسمی قابل تجمع دربدن است. سرب جایگزین کلسیم دراستخوان می گرددکه ایجاد ناراحتی استخوانی می کند.سرب موجوددراستخوان درمواقع تب میتواندبه سایراعضای بدن مانندسیستم اعصاب مرکزی،دستگاه  گوارش وکلیه زیان وارد نمایند .ازعلایم آن می توان به سردرد ،خستگی تشنج فلج مغزی وعقب مانندگی ذهنی ،یبوست ازدست دادن اشتها کم خونی درد وفلج تدریجی عضلات اشاره کرد حتی بعضی ازمورخین دلیل سقوط امپراتوری روم رامصرف آب حاوی سرب می دانند زیرادرآن زمان فقط طبقات مرفه روم ازآب لوله کشی استفاده می کردند درنتیجه اطفال آنهادرمعرض خطرات سمیت عصبی سرب قرار می گرفتند به علت سربی بودجنس لوله ها )رشدمغزی بسیاری از این اطفال که بعد ها اداره کننده روم بودند کامل نبود ه واجتماع روم مواجه باکمبود رهبران شایسته گردید سرب ازطریق فاضلاب کارخانجات باطری سازی مهمات سازی وغیره وارد آب می گردد.

د)تری هالومتان     

هنگامی که کلر به عنوان گند زدایی کننده در تصفیه آب به کار می رود در اثر ترکیب کلر با موادآلی مثل اسید هیومیک تولید تری هالومتان یاهالوفرمها راسبب می شوندتری هالتون های اصلی عبارتند از:کلروفرم ،برمودی کلرومتان،دی برموکلرومتان ،وبرموفرم شواهدی دردست است که این ترکیبات خاصیت سرطانزایی دارند.

فاکتورهایی موثر درتولیدتری هالومتان عبارتند از:

Ph :افزایش ph محیط های آبی باعث افزایش تولیدآن می شود.

یون برم: حضوراین یون درآب باعث افزایش تری هالتون می گردد.

روش های کاهش تری هالومتان هادرآب های آشامیدنی شامل موارد زیراست:

کاهش غلظت مواد آلی موجوددرآب قبل از گند زدایی آن با کلر

استفاده از گند زداهایی دیگ مثل پرمنگنات پتاسیم،اشعه ماوراء بنفش وازن و غیره در گندزدایی آب.

 د) دترجنت ها

دترجنت ها ممکن است از طریق صنایع ،فعالیت ها های کشاورزی و فاضلاب بهای خانگی وارد آبها شوند.اثرات سوء محیط زیستی دترجنت ها به شرح ذیل می باشند.

اثرسو ء روی آب رودخانه ها

 دترجنت ها قادرند عمل خودپالایی آنها را به تاخیر انداخته و موجب محدودیت هایی در کاهش و حذف مواد آلی شوند.آلکیل سولفات ها سریعا توسط عوامل بیولوزیکی تجزیه می شوند ،بنابراین درآب رودخانه حل شده ومصرف اکسیژن محلول را افزایش می دهند.

2- اثرسوءبرسیستم های تصفیه فاضلاب                                                              

غلظت های زیاد دترجنت درحدود 30ppmاثرات سویی برسیستم تصفیه فاضلاب بیولوژیکی دارد همچنین دترجنت هاروی میزان هوادهی مجددآب اثرمی گذارند. وجوددترجنت ها میزان ته نشینی ذراتیرا که اندازه آنها بیش از25 میکرون باشد،افزایش داده ولیکن میزان ته نشینی ذرات کوچکتر راکاهش می دهد. وجوددترجنت هادرلجن هضم شده از ارزش کودی آن می کاهد زیرا دترجنتهای موجود درآندرتماس مستقیم با بذروریشه گیاهان قرار می گیرد.

3- اثرسوءبرروی آبهای آشامیدنی

چنانچه دترجنت ها درحدکمتر از50 میلی گرم درلیترآب وجودداشته باشند،هیچ گونه تغییرات نامطلوبی درمزه آب ایجاد نمی کنند.احتمالا تغییراتی که دترجنتهادرمزه آب ایجادمی کنند ،مربوط به خوددترجنتها نبوده بلکه صرفا به مواد سازنده یاعطرآنها مربوط می شود.                                                                                                                                                                                               

4-اثرسوءبرآبزیان

چنانچه غلظت دترجنتهادرآب رودخانه از3 میلی گرم درلیترتجاوز نکند،مخاطرات ناشی از آنها بسیارمحدود است.غلظت3/5 ppm دترجنت درماهیانی که حساسیت متوسط دارند،موجب مرگ50 درصدی آنهامی شود. اثرات زیان بخش دترجنتهارویماهی هاصرفا یک عمل فیزیکی است. جذب ومصرف اکسیژن محلول توسط ماهی یک پدیده اسمزی است وکاهش کشش سطحی یک مایع بر میزان عبورجریان از غشای نیمه تراوا اثر           می گذارد.هنگامی که ماهی،آب آلوده به دترجنت را از برونش های خود عبورمیدهد به طور ارادی یاغیرارادی دربالابردن کششی سطحی آب مبارزه وفعالیت می کند. اکسیژن محلول درآب نیز مهم است زیرا وقتی اکسیژن محلول درآب کاهش یابد اثرمواد سمی نسبتا افزایش  می یابد.ودررودخانه های آلوده که میزان اکسیژن  محلول  آن کم است ،غلضت کمی از عوامل فعال سطحی می توانداثرسمی داشته باشند.

5-اثرسوءدرعلم انعقاد سازی   

دترجنتها،کلوئیدهاراکه معمولادارای بار منفی هستند   تثبیت مینما ید دترجنت ها عملا درزلال سازی اب کدر ایجاد مزاحمت می نماید عوامل فعال سطح غلظت حدود 4تا5 میلی گرم درلیتر درعمل لخته سازی دخالت نموده لخته جای ته  نشین شدن به طرف سطح مخزن نشینی به حرکت کرده و شناور میشود ایجاد اختلال وتهنشینی  به درعمل انتقاد علت کمپلس فسفات موجود در مواد متشکه دتر جنتها است کمپلس های  فسفات به سرعت به صورت اردو فسفات هیدرولیتر شده واثر مضر خود را روی عمل لخته سازی اعمات می کند چناچه از الوم به عنوان عامل انعقاد استفاده شود غلظت یک میلی  گرم در لیتر دتر جنت برای ایجاد اختلال در عمل انعقاد و ته نشینی کافی است دراین صورت میزان مصرف ماده منعقد کننده افزایش                                                                                            

6-اثرسو بر روی ابهای زیر زمینی

بدون شک دتر جت نوع س ب ا اکیل نزن سولفات که نسبت به پدیده    تجزیه شدن درمقابل عوامل میکروبی از خود مقاومت نشان میدهد سهم مهمی درالودگی ابهای زیرزمیندارد دتر جنت ها ممکن است بدون اینکه توسط عوامل بیولوزیکی تجزیه شیمیای گردند به مدت 1-3 سال درخاک باقی بمانند و این خطر وجود دارد که دوباره به میزان قابل توجهی حل گردند. ذرات و میکروگانیسمها حتی ملکولهایی که به طور معمول نمی تواند از صافی های خاک عبورنمایند درحضور دترجنت ها قادر  خواهند بود که ازخلل وفرج لایه های متوالی ومختلف خاک عبور نمایند وباعث آلودگی آبهای که درعمق بسیار زیادی نسبت بهسطح زمین قرار دارند گردند.به طور کلی دترجنتها قابلیت نفوذ خاک را تغییرداده وزمینه ساز برای افزایش  قدرت نفوذ سایرآلوده کننده ها خواهند شد.وجود دترجنت ها درچاه آب دلیل بر آلودگی آب توسط فاضلاب است.

 7- تشکیل کف:

عمل دترجنتها توام با سایرمواد موجود درآب باعث پیدایش کف می شود .آبهای دریافت کننده فاضلاب های شهری ویا صنعتی که حاوی مقادیرفراوان دترجنت باشندضمن جریان دراثربرخوردباهرنوع مایع ویا تنگ شدن مجاری عبور ویابه هروسیله دیگری که موجب اختلاط شدیدآب گردد،توده عظیمی ازکف ایجاد می نماید که ارتفاع آن ممکن است به چندین متر برسد.کف های تولیدشده می توانند برای کشتی رانی وقایقرانی مخاطراتی رادربرداشته باشند همچنین احتمال خطر عرق شدن شناگران افزایش می یابد.    

8 –اثرسوءبرروی انسان

ورودمواددترجنت به بدن ازراههای مختلف منجمله آب آلوده،میوه وسبزی های شسته شده بادترجنت که آبکشی لازم نشده باشند،وغیره می تواند مشکلات زیررابه وجودآورد:

-کاهش جذب مواد توسط روده ها

-کاهش قدرت سازندگی وترمیم پوست

-ایجاد اگزمای پوست-اریتمای موضعیوآلرژی پوست

-دناتوره(تغییرشکل پروتئین)شدن پروتئین پوست بدن

امروزه به علت کف کنندگانی زیادوسختی تجزیه به جای آلکیل بنزن سولفاناتabsدرجهان ازآلکیل بنزن سولفانات خطیlas  استفاده می شود las باگروه آلکیلی خطی جایگزین گروه آلکیلی شاخه دار abs درطیف وسیعی در اروپا مورد استفاده قرار گرفت.این عمل انتقال بیولوژیکی ازدترجنت نوع سخت به نوع نرم نامیده می شود.las درمقایسه باabs سریعتر وشدیدترتجزیه می شود.سرعت تجزیه las باموقعیت گروه فنیلی تحت تأ ثیرقرار

 می گیرد.آلفااولفین سولفوناتهای بدون گروه فنیل نسبت به مواد خام دترجنت از قابلیت تجزیه بیشتر برخودار هستند.aos از نظر پاک کنندگی بهتراست بنابراین در محصولات خانگی مانند صابونهای مایع،کرم هاوغیره مصرف می شود . لذا به دلیل کاهش خطرات ناشی ازدترجنت ها می توان ازaos که از لحاظ زیست محیطی قابل قبول تر است دارای مزایای زیر است استفاده نمود:

- قابلیت تجزیه عالی دارد.

- روی ارگانیسم های آبزی اثرات سوء بمراتب ازlas دارد.

- در مدت زمان کوتاهتری (نسبت بهlas )از بین می رود

ز)مواد مغذی

مواد مغذی عناصری هستند که برای رشدوتولید مثل گیاهان وجانوران ضروری است. همچنین گونه های آبزی برای تهیه موادغذایی مواردنیاز وابسته به آب اطراف خود هستند .اگر چه گروه وسیعی از مواد معدنی وعناصر نادررامی توان به عنوان مواد مغذی طبقه بندی کرد اما آن دست از موادی که به بیشترین مقدار از سوی گونه های آبزی به عنوان مواد مغذی مصرف می شوند عبارتند ازکربن،نیتروزن،وفسفر.

نیتروزن

گاز نیتروژن جزءاولیه ومهم اتمسفر زمین وگازی وفوق العاده پایداراست .تحت شرایط انرژی بسیارزیاداین گاز با اکسیژن واکنش می دهدودر اثر این واکنش اکسیدهای نیتروژن به وجود می آیند.اگرچه تعداد کمی از گونه های بیولوژیکی قادرند تا ازت (نیتروژن ) را اکسید نمایند اما نیتروژن در محیط آبی عملا ازمنابع غیر از نیتروژن موجودر اتمسفرتامین می شود.نیتروژن جزیی از پروتئین ها است.همچنین نتیروژن در کلروفیل ها ودر بسیاری از ترکیبات بیولوژیکی دیگر یافت می شود.پس از مرگ گیاهان یا جانوران در اثر تجزیه میکروبی مواد آلی بیچیده به اشکال ساده تر شکسته می شوند.برای مثال پروتین ها تبدیل به   اسیدهای امینه وبعدا امونیاک میشود اگراکسیزن وجود داشته باشد امونیاک به نیتریت وپس از ان به نیترات تبدل میشود بعدا نیترات دوباره دراثر عمل فتوسنتز وارد ساختمان مواد الی زنده شود سایر منابع نیتروژن درسیستم های ابی شامل مدفوع جانوری مواد شیمیای به ویزه ترکیبات شیمیای مصرفشده به عنوان کود وجریان های تخلیه فاضلاب میباشد نیترورن ممکن است از این منابع مستقیما به داخل جریانهای طبیعی ابی نفوذ نماید ترکیبات نیتروزن میتواند اکسیدشده و توسط باکتری های موجود در خاک تبدیل به نیترات شوند این ترکیبات می توانند دراثر نفوذبه داخل سفره های زیرزمینی راه یابند در داخل سفرههای زیرزمینی  نیتراتهای با ازای بیشتریحرکت می نمایند ابی که دارای غلظت بالای از نیترات ها باشدبالقوه برای شیرخوران وکودکان مضراست باکتری های موجود دردستگاه گوارش می توانند نیترات غذا واب را به نیتریت احیا نمایند سپس نیتریت جذب جریان خون شده  وبرهموگلوبین اثر می کند هموگلوبین دارای آهن دو ظرفیتی است عمل  هموگلوبین حمل اکسیزن به سلولهاست اهن دوظرفیتی موجود دراین فرایند هموگلوبین رااکسیده کرده وانرا به مت هموگلوبین که ماده قهوه ای رنگ وفاقد اثر در فرایند حمل اکسیژن به بافت ها است تبدیل می کند

این واکنش می توان سبب کمبود اکسیزن وگاهی مرگ شود شرایط حاصل از تولید بیش از حدمت هموگلوبین رامت هموگلوبیینا مینامند این بیماری در کودکان کمتراز 6ماه شایع است وسبب میشود که پوست کودک دراثر کمبود اکسیزن به رنگ ابی دراید کودکان مبتلا به این بیماری غالبا دراثر جذ ب نیترات همراه غذا به این عارضه مبتلا می شودند شرایط موجود درمعده کودک مستعد تبدیل نیترات به نتریت است که بعدا به درون خون جذب می شود اکسید اسیون هموگلوبین یک فرایند برگشت پذیر است برای احیا hbfe(ااا) به hbfe  (اا)دو سیستم انزیمی وجوددارند که یکی از این انزیم ها در بدن نوزاد وجود ندارد لذا نوزادان برای ابتلا به بیماری و مسمومیت نیتریت امادگی بیشتری دارند نیتریت حاصل از احیای نیترات توسط باکتری ها دردستگاه گوارش با امین های نوع دوم وسوم ترکیب شده وتشکیل نیتروزآمین را میدهد که یک ماده سرطان زاست

 نیترات از عواملی است که در روش های متداول تصفیه حذف نمیشود روشهای که در حذف نیترات از اب مطرح میباشد عبارتند:

 از انعقاد ولخته سازی

 سبک سازی با اهک

تبادل یون

 اسمز معکوس

 دنیتر یفیکاسیون:

عمل دنیتر یفکاسیون یا شوره زدای بیولوزیکی یک فرایند بی اکسیزن است که توسط باکری های هتروتروف از کربن موجود در ترکیبات الی استفاده می کند وطی دو مرحله انجام می شود این عمل سبب تبدیل نیترات به گاز ازت می شود

فسفر:

فسفر به صورت فسفات در محیطهای آبی یافت میشود.

اشکال متعددی ازفسات وجود دارد که شامل ارتوفسفات ،فسفاتهای متراکم (پیرو،متاوپلی فسفاتها)وترکیبات آلی فسفاتهامیباشند.این ترکیبات ممکن است به شکل محلول ویاجامد باشند،حتی می توانندجزیی ازاجزای تشکیل دهنده بافت های گیاهی یاحیوانی به شمارآیند .فسفاتها مانند نیتروژن ازچرخه های تجزیه وفتوسنتزعبور نمایند.

فسفاتهاجزئی از انواع خاکهاهستندوبه طوروسیعی در کودهای شیمیای برای جایگزینی ویابه عنوان مکمل در زمینهای زراعتی مصرف میشود.همچنین فسفات به عنوان جزیی از فضولات حیوانی ممکن است درمحلهای که فضولات به خاک افزوده میشوندویاسوزانده می شوند ویا سوزانده  میشوند به خاک راه یابند.دراثرشستشوی نواحی زراعی فسفات واردآبهای سطحی می شود.تمایل خاک نسبت به جذب فسفات موجودمحدودشدن حرکت آن درطبیعت خاک وآبهای زیرزمینی می گردد.لیکن به واسطه فرسایش خاک به آبهای سطحی راه می یابد .

 فاضلابهای شهری منبع اصلی دیگری برای ورود فسفات به آبهای سطحی هستند.فسفاتهای پلیمری به نحو گسترده ای درساختمان شوینده ها به کار گرفته میشوند و فسفاتهای آلی اجزای تشکیل دهنده زایدات بدن وبقایای موادغذای هستند.سایر منابع شامل پسابهای صنعتی می باشندکه درآن ترکیبات فسفات برای مقاصدی مانند تصفیه آب در دیگهای بخار مورد استفاده قرار می گیرند.

با این که فسفاتهاموادسمی نیستندوهیچ گونه تهدید مستقیمی رامتوجه انسان نمی کنند ولی این مواد تهدیدغیرمستقیم جدی برای کیفیت آب به شمار می روند. هنگامی که مقدارآن زیادشود،رشدگیاهان آبزی افزایش یافته وموجب کاهش اکسیژن محلول آب وایجاد طعم و بومی کنند.همچنین فسفات می تواند در فرایندهای تصفیه آب ایجاد مزاحمت کنند.فسفات با غلظت های در حدود 0/2میلی گرم برلیتر برای انعقاد کدروت مزاحم است.

پارامترهای بیولوژیکی کیفیت آب

آب را می توان محیطی دانست که در آن هزاران گونه  بیولوژیکی بخشی ویا حتی تمامی دروان حیات خودرا سپری می کنند.ارگانیسم های آبزی از لحاظ اندازه و پیچیدگی ازکوچکترین میکروارگانیسم های تک سلولی تا بزرگترین ماهی هامتنوع هستند.همه اعضای جامعه بیولوژیکی تااندازه ای بر روی کیفیت آب تاثیر گذارند زیراحضور ویاعدم حضورآنهاممکناست دلیل بر ویژگی های منبع آبی باشد.به عنوان مثال کیفیتعمومیآب در نهرهایی که ماهی قزل آلادرآن زندگی می کند انتظار می رودکهاز کیفیت نهرهایی که در آنها گونه های مختلف ماهی قنات دارای اکثیریت اند،بهتر باشد.همچنین به طریق مشابه جمعیت های فراوان جلبکی درآبهای یافت می شود که ازلحاظ موادغذایی غنی ترند.

 زیست شناسان معمولاازیک شاخص تنوع گونه ها به عنوان یک عامل کیفی برای نهرها ودریاچه ها استفاده می نمایند.جریانآبی که دربرگیرنده تعدادزیادی از نهرها و دریاچه هاباتعادل تعداد هرگونه است سیستم سالمی به حساب می آید.براساس غلظت های موادآلاینده مورد استفاده قرار گیرند.

تجزیه وتحلیل آب برای شناختن تمامی عوامل بیماری زا می تواند بسیاروقت گیرواز نظرهزینه بسیارگران قیمت باشد.آزمایش هایی که برروی گونه های خاصی ازعوامل بیماری زا صورت می گیرند،معمولاتنها درصورتی انجام می شودکه دلیل برای تردید درخصوص وجودباکتری های ویژه ای احساس شود.درسایرمواردخلوص آب با استفاده از ارگانیسم های شاخص،کنترل وبررسی می شوند.یک ارگانیسم شاخص ارگانیسمی است که حضورش بیانگر آن است که آلودگی اتفاق افتاده است وعلاوه برآن پیش بینی ماهیت ومیزان آلاینده هاراروشن سازد.شاخص بیماری زایی ایده ال دارای خواص ذیل است:  

- برای همه انواع آبهاقابل استفاده است.

- درنقاطی که عوامل بیماری زا تجمع می نمایند،همیشه حضور دارد.

- درنقاطی که عوامل بیماری زاحاضرنیستند،هرگزوجود ندارد.

- انجام آزمایشات کمی برروی آن بدون تداخل نتایج در اثروجودارگانیسم های دیگرصورت می گیرد.

- برای سلامت کارکنان آزمایشگاه،عامل(شاخص)بیماری زا نباشد.

بیشترعوامل بیماری زایی که منشاآبی دارندازطریق مدفوع به آب راه می یابند.بدین ترتیب هرارگانیسمی که درمجرای روده انسانهامستقرشودومشخصات فوق الذکر را داراباشد،یک ارگانیسم شاخص خوب به شمارمی رود ارگانیسم هایی که به مقدارزیاداین خصوصیات را دارا است،متعلق به گروه کلی فرم مدفوعی هستند.ترکیبی از چندین زنجیره باکتریایی که مهمترین آنهااشریشیاکلی می باشد.منحصرادرمجرای روده حیوانات خونگرمیافت می شودو به مقدارزیاددراثردفع مدفوع این حیوانات به محیط بیرون منتقل می شود.ارگانیسم های کلی فرم مدفوعی بیماری زانبوده ونسبت به اغلب ارگانیسم های بیماری زای دیگرخارج ازبدن جانوردارای طول عمر بیشتری هستند.ازآنجای که سرعت ازبین رفتن ارگانیسم های کلی فرم مدفوعی لگاریتمی است،تعداد ارگانیسم هایزنده می تواند نشانه ای اززمان آغازآلودگی به حساب آید.همچنین گروه های کلی فرم وجود دارند که خارج از مجرای روده حیوانات به تغذیه ونشوونما می پردازند. این قبیل ارگانیسم ها درخاک وبقایای گیاهی به وجودمی آیندومعمولادرآبهای یافت می شوندکه درتماس جدیدبااین موادهستند.ازآنجاکه چرخه های حیات برخی ازعوامل بیماری زاممکن است در برگیرنده فاصله های زمانی مشخص درداخل خاک باشند،این گروه ازکلی فرمهانیز می توانند به عنوان یک شاخص برای عوامل بیماری زا به کار گرفته شوند.  

برای تعیین کیفیت باکتریولوژی آب آشامیدنی می توان ازطریق برداشت نمونه های متوالی که در طول مدت زمان معینی برداشت می شود،استفاده نمود.همان طوری که قبلابه آن اشاره شد،ازگروه کلی فرمبه عنوان شاخص آلودگی آب به مدفوع انسانی استفاده می شود.                                                                                                    دلایل استفاده از کلی فرم روده ای به عنوان شاخص معرف آلودگی آب به فاصلاب انسانی عبارتنداز:                                                                                  الف)تعداد(غلظت):بالا بودن این باکتری در روده،به طوریکه حتی دراثرقیق شدن های مکررهم می توان اطمینان داشت که اگر هرنوع باکتری درنمونه باشد،حتما کلیه فرم روده ای هم وجود دارد (روزانه 100تا 400میلیارد کلی فرم دفع می کند).

ب) مقاومت بالا:کلی فرم روده ای در برابرشرایط نامناسب محیط(دماوph و...) مقاومت بالایی دارد به صورتیکه اگر به خاطرنامساعدبودن محیط کلی فرم روده ای از بین برود می توان مطمئن بود که هیچ نوع ویروس ویا باکتری دیگری نمی تواند درآب وجود داشته باشد.

ج)روش شناسایی:تشخیص این باکتری نسبت به سایرین بسیارساده وارزان است.

د)عدم بیماری زایی:این باکتری می تواند هشداری به احتمال آلودگی آب به باکتری های بیماری زاوفاضلاب انسانی باشد.واحدبیان غلظت این شاخص100mpn/

(بیشترین تعداد باکتری در100 میلی لیترنمونه)می باشد .mpn آب درشرب بایدصفرباشد.

واحدهای مورداستفاده درتصفیه خانه ها:

1-آبگیرها

2-پیش تصفیه

3-هوادهی

4-اختلاط ولخته سازی

5-ته نیشنی

6-فیلتراسیون

7-ضدعفونی

8-جذب سطحی

9-تبادل یونی

10-کنترل خوردگی       

 فاکتور های انتخاب منبع :

 

عالی

خوب

ضعیف

mpn

100-50

5000-100

20000-5000

رنگ

20-0

150-20

150<

کدورت (ان تی یو)

10-0

250- 10

250<

bod

5.1-75.

3.5- 1.5

3<

(mg/lit)کلرید

50

 

600-250

Toc (mg/lit)

3<

8<

8<

 اهداف پیش تصفیه:

1-جلوگیری ازاجرام درشت مثل شن،ماسه وسیلت        

 2-بهینه کردن آب برای واحدهای بعدی                                                   

 3-حذف بعضی از مواد روغن وگریس

روشهای پیش تصفیه:

1-فیزیکی                                                                                                 2- فیزیکی-شیمیای

تصفیه درمنبع آب:

هدف ازتصفیه درمنبع آب،درآبهای سطحی برای ازبین بردن جلبکهاوگیاهان ریشه دارمی باشد که این مواد در آب مشکلات بو،رنگ،مزه ومشکلات مکانیکی(بستن فیلترها)راایجاد می کنند.

تصفیه مقدماتی شامل:

1-آشغالگیری                                                                                     

 2-پیش ته نیشنی                                                                                        

  3-میکرواسترینر                                                                                      

  4-پیش اکسیداسیون                                                                                     

  5 –تصفیه درمنبع

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹ساعت 11:22  توسط اسماعیل ملائی  | 

نخستین کارگاه آموزشی بازیافت لاستیک و محیط زیست برگزار می شود


به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل در تهران با همکاری شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک در نظر دارد نخستین نمایشگاه، کنفرانس و کارگاه آموزشی بازیافت لاستیک و محیط زیست را در تیرماه 89 با حضور اساتید و متخصصان داخلی و خارجی به منظور هم اندیشی و ارایه دستاوردها، راهکارها، روشهای نوین و جایگزین علمی، پژوهشی و تجربی در مدیریت بازیافت لاستیک در سازمان محیط زیست برگزار کند.مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای لاستیک، بررسی جایگاه صنایع بازیافت لاستیک در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله، پودر لاستیک و ریکلیم ( لاستیک بازیافتی)، بررسی تکنولوژی تولید، کیفیت و بازارهای مصرف از موضوعات مورد بحث در این کارگاه خواهد بود.

 


کنوانسیون جهانی بازل مدیریت زیست محیطی پسماندهای خطرناک را در دنیا بر عهده دارد و مرکز منطقه ای آسیا این کنوانسیون در تهران مستقر است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۹ساعت 15:58  توسط اسماعیل ملائی  | 

استخدام هیات علمی در دانشگاه شهید باهنر كرمان

نوع مطلب :استخدام عضو هیات علمی ،اخبار خدمت سربازی (وظیفه عمومی) ،

نوشته شده توسط:مژگان هاشمی

دانشگاه شهید باهنر كرمان از فارغ‌التحصیلان دوره دكتری در رشته های زیست شناسی ، مترجمی زبان انگلیسی ، ادبیات فارسی ، فیزیك ، شیمی ( كلیه گرایشها ) ،‌ریاضی ( كلیه گرایشها )‌،‌اقتصاد كشاورزی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی ، شیلات ، مدیریت منابع خشك و بیابانی ، مرتع و آبخیزداری ، مكانیك ماشین های كشاورزی ، مكانیك طراحی كاربردی ، مكانیزاسیون كشاورزی ، آبیاری ( زهكشی ) ،‌آبیاری ( تاسیسات ) ، اصلاح نژاد دام ( مولكولی - كمی ) ، فیزیولوژی دام ، مدیریت كشاورزی ، باغبانی ( اصلاح درختان میوه - فیزیولوژی سبزیها - پس از برداشت ) ، بیماری های گیاهی ( نماتد شناسی ) ، حشره شناسی ( فیزیولوژی حشرات ) ، خاك شناسی ( بیولوژی و بیوتكنولوژی خاك - پیدایش و طبقه بندی خاك ) و اصلاح نباتات زراعی به صورت استخدام و گذراندن طرح سربازی دعوت به عمل می‌آورد .

جهت كسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید :

http://www.uk.ac.ir/pageId/3/?query=7QtyUL1xj%40cVtvOHJPwmUfqkhi8PIZHGVFiJWGkiaDTR2SbMvpDMcB7uB6Vvvyn3iZimpKtBGzSo2w2MR

17wsDTo0Jz%2fbkS    

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۹ساعت 15:56  توسط اسماعیل ملائی  | 

مطالب قدیمی‌تر